ࡱ> ?A>)` R+bjbjUU28?? VVVV\ @    $ hY:2 9, , , 2 k , ,  y V R 0 ` " `" " 6 2 2 , , , , 2013t^?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJT ,gt^^bJT/f9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0N N{y 0agO 0 NS 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0N N{y 0ĉ[ 0 Bl 1u[l^QN:ghS{t@\6R0hQe1uW,g`Q0;NRlQ_?e^Oo``Q0O3ulQ_?e^Oo``QT NNlQ_?e^Oo`v`Q0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q0V?e^Oo`lQ_3uL?e YcwL?eɋ`Q0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q0vQNbJTvNyNR~b0,gbJT-N@bRpenc~e*b2013t^12g31ebk0,gt^^bJTS(W[l^Q:gQ HYPERLINK "http://www.nbnj.gov.cn/" http://www.nbnj.gov.cn/ N}0Y[,gt^^bJT gNUOu N[l^QN:ghS{t@\RlQ[T|T|0W@W[lwmf:SeS14S3150165u݋87285356 Ow87341820 0 N0W,g`Q cۏ?e^Oo`lQ_ /fcؚ?e^]\Of^0?e^{tT gR4ls^v͑Bl _N/f^ gR?e^0#N?e^0ll?e^T^m?e^v͑Q[0b@\2008t^4gw cgq^?e^Bl \?e^Oo`lQ_~eQe8^]\O MYNN蕄vNXT zN1*N?e^Oo`lQ_3uc_p eOlQO N蕨T0gTSt0*b2013t^^ b@\?e^Oo`lQ_]\OЏLck8^ ?e^Oo`;NRlQ_0O3ulQ_0T gR]\OGWz)R_U\0 N/fR:_[SO6R^0bzN1u;N[N~ R{@\oR@\NoR~ TY[;N#NSRv[\~ [\~ NRlQ[ 1uRlQ[wQSO#?e^Oo`lQ_v~~OS0cw[hg08hTwQSOd\O[e {tY0yYeY0"Y0vtYI{bbv^]\OL# N~~ NON?e^Oo`lQ_6R^v=[0bN(W[lQ:gQ N^z]\OQ~ v^fnxNN#?e^Oo`lQ_e8^'`]\O0 N/fۏNek[U6R^^ R:_ĉ{t0ۏNek[UN?e^Oo`lQ_Ty]\O6R^ e6RN?e^Oo`lQ_O[[g6R^ =[N[l^Q:gL?eSvMWYv6R^0:_S{t ĉ?e^Oo`lQ_]\O wgbLT~?e^Oo`lQ_6R^ ۏNek0N[Oo`lQ_Q[ ĉlQ_e_ %Nhj"""###########$ҼҺ|fҼR'heU:B*CJKHOJQJ^JaJph*hJB*CJKHOJQJ^JaJo(ph'hJB*CJKHOJQJ^JaJph'hK'?B*CJKHOJQJ^JaJph*hK'?B*CJKHOJQJ^JaJo(phU*h9 B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*heU:B*CJKHOJQJ^JaJo(ph-h$uheU:B*CJKHOJQJ^JaJph ~TQ:gS]\O[E ۏNekR'Y?e^Oo`;NRlQ_R^0kY(WQ:gNyDёeb T>yOlQ_NQ:g-ne40HQۏ(uQ:gwQc^0Q:gS gRSO|^I{DёvO(u`Q(W?eV{eb b@\6R[vTy?eV{ZP0RNhQlQ_0 Te (W6R?eV{Ǐ z-N bN؏ǏS_,TOI{b__^l_Bl>yOva O?eV{v6RflQ_0ff0fyf[(WLeb lQ_Nb@\;NL#TNXT6R`Q Q:ggnT;NL# NS[vR]0{STgqGr0 2013t^ b@\;NRlQ_?e^Oo`280ag hQe5uP[S100%0(W;NRlQ_vOo`-N vQ-N?eV{lĉ{|Oo`78ag `S;`Oo`v27.9% ͑plQ_Nb@\6RvTy?eV{0QV{]\OۏU\0[;mR0R;`~I{NR{|Oo`195ag `S;`Oo`v69.6% ͑plQ_b@\Q:gSebv]\OOo`DёOo`0NNOo`I{7ag `S;`Oo`v2.5%0 [lQ:gQ/fb@\?e^Oo`lQ_v;N}SO _N/fQ:gN>yO[slNRv͑zS02013t^ b@\[[lQ:gQۏNekRN[U hvn NeOS peϑ NeXR Te[UNQzg0NRTRNI{ gRR 9eHrTveQzck_beQO(u0bN9hnc6k]\O͑p (WQ:gQ NezN%fY0 SY uNQ:g gR0y6eQyۏLe0ZQvO~Ye[;mRI{N Ɩ-NS^Oo`0 Te EQR)R(u@\O{0Q Nbɋ0Q NT0Q:g[WI{s^S yg_U\Y7hSvQ NNR (WQ NvcNQl0:gKb[݋ [eT{0YtNNvTN0(W͑Qec[0ؚ)nr^eTmG yr SΘq_Teg bN)R(uQlO{Q:g~TOo`{ts^S TQ:gNNT\O>y0Q:g'Y7b0Q:g{tS^~p['`)Ylf cNNTt[cQN v^~Nb/g gRNc[0dkY bN؏PR[leb0[l5uƉS05uST{|ZSO ;NRS^Oo` hQt^qQS^Ty?e^Oo`40YOag0 N0O3ulQ_?e^Oo``QT NNlQ_?e^Oo`v`Q b@\2013t^^qQStOo`lQ_3u1N GWSeNNV YYt0e NNlQ_?e^Oo`v`Q0 V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q *gSuV3uOo`lQ_ Nuv6e9SQMQ`Q0 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋ`Q b@\2013t^^*gSuV?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q0 mQ0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q ǏُNt^egcL?e^Oo`lQ_ b@\v:gsQ\OΘ_0RN_'Y9eۏ cؚN]\Of^ =mNr^sQ| cGSNQ:gb_a:_SNCgRLOvvcw OۏNZQΘ^?e^0FObNnvƋ0R b@\?e^Oo`lQ_]\Oy N~TOvBl؏ gN[v]ݍ ؏X[(W@w gRRۏNek[U0lQ_eHe'` g_ۏNekR:_I{ N02014t^ b@\\ cgq 0agO 00 0ĉ[ 0v|^y /{_^?e^(WevNt^-Nv]\OBl R[lS‰_ RRX:_?e^Oo`lQ_vaƋ cؚ?e^Oo`lQ_4ls^ NeR:_6R^^ ygbU\?e^Oo`lQ_ nS R:_Qz^ R:_;NRlQ_ RRcؚL?eCgRЏLf^0 N0vQNbJTvNy e0 [l^QN:ghS{t@\ 2014t^1g9e $$$$$$$D$b$l$n$p$r$$$$$$$$$$$$$4%6%8%L%Z%%%ӽӧӑӧ{ӧӧӧӽӽeӽQ'heU:B*CJKHOJQJ^JaJph*h9 B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*h{(@(V(X(\(n(((((( )))))V)X)Z)))))йЏybJйbJй/h$uheU:5B*CJKHOJQJ\^Jph,hZ5B*CJKHOJQJ\^Jo(ph*hZB*CJKHOJQJ^JaJo(ph*h9 B*CJKHOJQJ^JaJo(ph'heU:B*CJKHOJQJ^JaJph-h$uheU:B*CJKHOJQJ^JaJph*heU:B*CJKHOJQJ^JaJo(ph2hZhZ5B*CJKHOJQJ\^Jo(ph4(((()X))+++++ $da$gdJ $d1$a$gdJ$d1$WD`a$gdJ$d1$WD`a$gdJd1$WD`gdJ$d1$WD`a$gdJ$d1$WD`a$gdJ ))*** *"*:*J*********&+,++++++++++ӽӽӧӑ{ӑӑaGӑ{2hfafheU:5B*CJKHOJQJ\^Jo(ph2hfafhfaf5B*CJKHOJQJ\^Jo(ph*h9 B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*heU:B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*h;+B*CJKHOJQJ^JaJo(ph*hQ;LB*CJKHOJQJ^JaJo(ph-h$uheU:B*CJKHOJQJ^JaJph*hfafB*CJKHOJQJ^JaJo(ph++++++ӽӶ heU:heU:*hfafB*CJKHOJQJ^JaJo(ph-h$uheU:B*CJKHOJQJ^JaJph*heU:B*CJKHOJQJ^JaJo(ph0182P. A!"#$%S J@J eU:cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh