ࡱ> ]_\g R3bjbjVV224fff> > > > > > > BDj >!& >&&ff4*>!!!&f&f>!>!!68fFv#"0 a7=@>0p>y7\&E &E088&E&:d! > >p!|p>&E , : [l^~NmTOo`SYXTO2011t^ ?e^Oo`lQ_t^^bJT 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0N N{y 0agO 0 T 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0(N N{y 0ĉ[ 0) yrT>yOlQ^2011t^^,g:gsQOo`lQ_t^^bJT0,gbJT1ui ;NRlQ_?e^Oo`v`Q O3ulQ_?e^Oo`Rt`Q ?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q vQ[bJTvNyqQN*NR~b0,gbJT-N@bRpencv~gP*b2011t^12g31e0,gbJTv5uP[HrS(W -NV[lQ http://www.ningbo.gov.cn/ S,g:gsQQzhttp://www.nbeic.gov.cn N}0Y[,gbJT gNUOu N,g:gsQ?e^Oo`lQ_[\~RlQ[T|0W@W[l^>eS91S3150105u݋0574-87186451 Ow0574-87272657 0 N0i 9hnc^?e^RlQSsQN_U\^?e^Oo`lQ_]\OvBl ,g:gsQ[gq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0T 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0Bl w~~[e yg g^cۏOo`lQ_]\O S_NN[vbHe iY N N [U6R^SO| nxO]\Oĉ g^ bYؚ^͑ƉOo`lQ_]\O R[R:_[?eRlQ_v~~[ \?e^Oo`lQ_]\O\O:Nt^^͑v]\OReQNe z \Oo`lQ_]\OReQY2011t^^͑p]\ONS@\Q萇efY[v8hQ[0fnxbdky]\O\O:NhQYR:_\OΘ^vNy͑Q[egb BlT*N]\ONXTbdky]\O\O:N,gY[vNyW,g]\Ob'}0b[0fnx#NR] 1uRlQ[ur4Y TLY[ cgqTL#cOlQ_vOo`vBl #Y[Oo`lQ_]\ODevht0tetT Nb 1uYOo`-N_OSROo` N O0~b0{tv^OSRZP}YO3ulQ_St]\O0 Te fnxRlQ[TNN#[gcwO0hg0VY` nxOvh{t]\O=[0RY0=[0RN bOo`lQ_]\O\O:NR:_{t0cؚHe0^z gRW:gsQv͑bKb \?e^Oo`lQ_\O:NY[t^^ċHQv͑agNKNN cRY:gsQ?e^lQ_]\O NemeQ0 N R:_[ OYe % o}Y]\OlV0 Nt^Neg bYbmeQf[`N/{_ 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 00 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0\O:NhQbcۏ?e^Oo`lQ_]\Ov͑bKb ZWc8^b8^8^=[ :N,g:gsQd}Y?e^Oo`lQ_]\OcON͑O0(WZQ]YO0-NB\[r^O0hQSO:gsQ'YOI{Yy:WT O N~eN|^y =[?e^Oo`lQ_]\O0)R(uƖ-NOve:g ~~hQY T_‰ w^?e^Oo`lQ_Qz NvagO[U_vTf[`N 0T{ 0hv Nv gsQ0:Nĉ,g:gsQ?e^Oo`lQ_]\O nxO?e^Oo`lQ_w[0Se0 gHe0[hQ OlQl0lNTvQN~~vw`Cg cۏOlL?e bY NeRm:gsQr^[N?e^Oo`lQ_6R^vƋ nxO:gsQr^萺NNwSf0q` 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 00 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0 NSYQvsQĉz6R^I{ % lQ_fvOo`sX0ǏmeQf[`N[ O (WbY N Nb_bN?e^Oo`lQ_vo}YlV0 N Y!kgꁠ~ Negoe:0 Nt^Neg bY~TQz^0QzKmċSO[gI{YyQY:g Y!k_U\NOo`lQ_]\Ovgꁠ~]\O [gq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0T 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0Bl [Q N?e^Oo`lQ_`QۏLNhtV~ Negoe: ZP}YOo`lQ_]\O0SRNRlQS~~vWOT]\O^O w=[O|^y [gqO|^yNS NSv,{ Neċ0ONTRbJT [ gsQcbRyvۏLNhgN~ck v^9hncbJTNS8hBl QN!kR:_N[TY[Oo`XTvW0(W6e0R 0sQN[2011t^^?e^Oo`lQ_]\OۏLvh8hvw 0T wTY[[Tꁄv]\OۏLg goe: Te1uYRlQ[ur4Y[hQ@\hQt^]\O[e`QۏLN~vg Ǐgꁠ~ Necؚb@\?e^Oo`lQ_]\OvRT4ls^0 N0;NRlQ_?e^Oo`v`Q 2011t^ cgqhQ^:gg9eiv~Nr [l^~NmTOo`SYXTOT[l^Oo`NN@\Tv^~^[l^~NmTOo`SYXTO N N~vOo`lQ_penc:N$N*NUSMOvR_Q0 N ,g:gsQ;NRlQ_?e^Oo`vpeϑ [;NRlQ_vOo` bYGW(WOo`b_bbSf20eQS^bfe0*b2011t^ "$:<dfhlvӻӻxbxbxL7x(h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ +h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h$CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h]Fh]F5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o((hDB5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(.hph5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o((h5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(.hphnz5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o($:<> J 8 &"FP( 1$`gd* WD`gdKf WD`gdKf WD`gd vWD`vgdKfdh7$8$H$WD`gd dh7$8$H$WD`gd* 1$WD`gd* $1$a$gd]F  6 8 ` b f h í×ÁÁÁ×ÁÁÁnÁÁ[%h `CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hbECJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hnzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h7CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hf6CJ KHOJPJQJ^JaJ o(# @ B j p  * 8 > J  ֫֫֫֫֫֫o]Nh CJ OJPJQJaJ o(#hJzh CJ OJPJQJaJ o(+hJzhCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hlCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h#CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ +h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h `CJ KHOJPJQJ^JaJ o( & * . 6 8 < R p ^ ln캨tbLLvw 00 0sQNpSS[l^;N[W]N:yON[TvbcfLRlvw 0I{0 2]\OOo`{| y:N,g:gsQ͑plQ_vN*N'Y{| hQt^lQ_N1913agOo` hQ/f gsQ@\:gsQ]\Ocۏ-NvR`Oo` vQ-N RNR;`~0]\OۏU\0~penc0[;mR0?eRR`0cHhHh0?e^^7*N\y0R;`~;NlQ_NY:gsQg^]\O;`~TRNSt^^]\O;`~TR]\OۏU\Ny9hncY:gsQ[E]\O mRN[e]\OR`~pencNylQ^NhQ^]N~NmЏL0Oo`NNe^~`QcHhHhNylQ_NY:gsQRtv͑pN'Y?eOSvHhcHh?e^^Ny͑plQ_N,gt^^Y:gsQR:_Q萡{t0R:_ZQ^]\ONSR^ gRW:gsQvN|R]\O`Q0 N Oo`lQ_vb__ 1NTQ ,g:gsQdN\lQ_Oo` N ORlQSc[QzۏLS^Y ؏(WYQz N_N?e^Oo`lQ_Nh SNu,{NO\vcpQۏeQbY?e^Oo`S^u0 Te z?e^Oo`lQ_a{ cO[l^O3ulQ_?e^Oo`3uh N} v^ gO3ulQ_eQS0 2gp ^VfNI{:NhQ^?e^lQ_Oo`lQ_g-N_0dkY ,g:gsQ؏N(WYOo`-N_[cNlQ_Oo`T0h"}MOn mnNN(u5u =[NN蕄vc_0RtNXT0 N0O3ulQ_0 NNlQ_ST?e^Oo``Q 2011t^,g:gsQ6e0R9wO3ulQ_3uNy ](Wĉ[ePQV Y3uN0 V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q ,gt^^,g:gsQ6e0RvO3ulQ_3uNy VǏQ~~ *gNuNUO6e90 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ,g:gsQ2011t^^*gSu[,g gsQ?e^Oo`lQ_NRvL?e YHh0L?eɋHhT3uɋHh(SbO0>Nb)0 00 mQ0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`Q 2011t^ ,g:gsQ?e^Oo`lQ_]\O}6qS_NN[vb~ FO_NX[(WNNT N ;N/f]\O:ggNXTOo`lQ_]\OR g_ۏNekcؚOo`lQ_]\O6R^^0/{_gbLTv{R^؏X[(W]ݍ?e^Oo`lQ_v^^0m^؏ g_R:_0 \O:NNy8^ĉ'`v]\O bY\(WNTv]\O-N Ne0Wgoe: Necؚ?e^Oo`lQ_vRT4ls^0N/fۏNekcؚY:gsQ]\ONXTOlZP}YOo`lQ_]\OvRT#NaƋ0N/f NeePhQY:gsQ?e^Oo`lQ_He:g6R nxOlQ_Q[vSe'`0 gHe'`0^l'` cؚlQ_Oo`v(ϑTpeϑ0 N/fۏNekmS?e^Oo`lQ_Q[ ĉlQ_L:N0 N0vQ[bJTvNy ,gbJT@bRpencv~gP2011t^1g1ew 2011t^12g31ebk0,gbJTv5uP[Hr,g[l^~NmTOo`SYXTO7bQzwww.nbeic.gov.cn ?e^Oo`lQ_Nh-N N}0 0 N0NNt^NgmQe   PAGE ,{ PAGE 1 u qQ NUMPAGES 7 u "(*(N(P((&)()*)8)F)J)P)V)h)p)v)ëiS@S@S-S%hpGCCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhd>CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlKhpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlKhJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hlKhG}?5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h3hG}?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h:0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(P((*))))j*z*|,,,--".P... X1$`Xgd} WD`gdk0 1$WD`gd* v1$WD`vgd* 1$WD`gd>9 dWD`gd&p dWD`gdAD 1$WD`gd* 1$WD`gd*v)x)~))))))))))))))))ðÚðq[C.(h75CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hADh5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhG}?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hm.CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhA3(CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hS0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhd>CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%haPCJ KHOJPJQJ^JaJ o())* *"*$*&*b*d*h*j*l*n*x*z*տլmU=%=.hSShp5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hSSh5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hSShSS5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hADhD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hbhbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hOrCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h&ph&pCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hADh5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(z****.+D+F+J+r+t++++++++魚ucP=%hwCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h"CJ KHOJPJQJ^JaJ o(#h"h"CJ OJPJQJaJ o(hwCJ OJPJQJaJ o(+h"h"CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h,CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hd{~hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hchFCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h\dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hSShpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(++++,8,x,z,|,~,,,,,,,,mUmUmUm?+hih_lCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hihD^5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hih5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(#h"hpCJ OJPJQJaJ o(%h"CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h"hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hg4CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hd{~hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hd{~hd{~CJ KHOJPJQJ^JaJ o(,,------------ .".P.T.V.֭֭֭iS@%hS}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hSp+h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hih5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hihCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hs{GCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hih_lCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hz>CJ KHOJPJQJ^JaJ o(V.X.d.f.h.z.........// //@/D/H/J/L/////֭֗l֭lÁllYFlց%hHHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hS}CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ +h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h}h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hk0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(./>///0122222236383<3>3B3D3H3J3 1$`gd* 1$WD`gdHH1$gd* 1$WD`gd+ Y1$`Ygd* 1$WD`gd*1$gd} 1$WD`gd}////000111$101J1T1V1`1f1ӭkXBkBkX+hs/uhs/uCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hsNCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hs/uh9CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hs/uh+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hnGh+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h<CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hWJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(f1~11111111111112242齧oYC-+h1EhHHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h/}CJ KHOJPJQJ^JaJ o( h*h2*B*CJ aJ o(ph h*hxB*CJ aJ o(ph+hs/uh/}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hs/uh+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hs/uh8qCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hs/uhs/uCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hs/uh6CJ KHOJPJQJ^JaJ o(4282L2P2r222222223 3"3$3&3쪔~jT>+h5ohsNCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h5oh+CJ KHOJPJQJ^JaJ o('h5oh,dCJ KHOJQJ^JaJ o(+h5oh,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h1EhHHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h1EhHHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hHHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(&3(3*3,3.303234383:3>3@3D3F3J3L3X3Z3\3`3d3f3r3t3v3x333333333333齵ssn h Uo(h}KHaJmHnHuh UKHaJjh UKHUaJh UKHaJo(h U h U0Jjh U0JUhMbjhMbU+h5oh,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h5ohb'CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h5oh,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o($J3\3^3`33333 1$`gd* $h]ha$gd U hh]h`hgd U &`#$gd U:&P 182P:p3. A!"#$%S b$ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J JCcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOBiB nfh*CJOJQJS*Y(^JaJo(phbC@Bb ckee,g)ۏ$dOWD`a$!B*CJ OJPJQJ^JaJ phe@R HTML *B*S*Y(ph+++"W`" p5\N@N u w'$ 9r &dG$Pa$CJaJXOX Char$d1$a$ CJKHOJ PJQJ ^J aJtH .@. cyblFhe,gCJaJVOV ]FChar Char Char Char 5CJ OJPJaJ XOX =h Char Char Char Char!5CJ OJPJaJ ^\@^yGz-zSOvz"$&d1$Pa$<CJKHOJQJ^JaJ^]@^yGz-zSO^z#$$d1$Na$<CJKHOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ P :::= F"(v))z*+,V./f142&33 !#$%&P(.J33 "' "(35=!!@ @H 0( 0( B S ?IJRSZ]^`!(@motz~ _t"#'3is{|%&)OP 67=RV? @ A H J N O k & , 2 3 4 L \ ] Z [ h   $ ( ) + , . < [ f ~RU p s s33333333> I l ]^58 I r-G(Vq`#R:^+= 4IIq20If <]sRN* -aXˈP 0^`0o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.((^(`o( \^`\hH) \^`\hH. P \P ^P `\hH. \ ^ `\hH) \ ^ `\hH. <\<^<`\hH. \^`\hH) \^`\hH. P0P^P`0o(0\^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\.0^`0o(0\^`\),\,^,`\. \ ^ `\.t"\t"^t"`\)$\$^$`\.%\%^%`\.`'\`'^`'`\))\)^)`\. ^`o( \^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\. t0t^t`0o( \^`\)\^`\.4\4^4`\. \ ^ `\)| \| ^| `\. \ ^ `\.\^`\)h\h^h`\. U0U^U`0o(0 \^`\hH) q\q^q`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) ] \] ^] `\hH. \^`\hH. \^`\hH) I\I^I`\hH.>^`>OJPJQJ^Jo(% \^`\OJ QJ o(n D\D^D`\OJ QJ o(u \^`\OJ QJ o(l \ ^ `\OJ QJ o(n 0 \0 ^0 `\OJ QJ o(u \ ^ `\OJ QJ o(l x\x^x`\OJ QJ o(n \^`\OJ QJ o(uXX^X`o( 8\8^8`\hH) \^`\hH. \^`\hH. $ \$ ^$ `\hH) \ ^ `\hH. l \l ^l `\hH. \^`\hH) \^`\hH. 20I^+=I #R:]sR 4IIq-G-a 0    TiHP    ZP    ^L    tH6    G    2Tf    ~{    P<    #tED? d>grwEDZEDc Q#&.Gc#]7nFG'QT dd>K-Y BY&. oy:EDEDwom>LEED]7nF0HEDG JEDWKED N? 6REDQTZ ddY BYO[ED`]7Xp6eaEDd>gG'wom7Xp7Kf iQR/}> JG dP * y Y=a'lKMbp %4t w$ L-F"##JQ&b'A3(E)*EQ+zf+Sp+6C,}-m.t. 0:0D0q0y3f6G8I809>9P9KO;.=&=\=z>d> ?-?G}?w@DB^BpGCADbEchFnGyGs{GHHI3JB\NaP PRRSS UuVZ;PZ,_Z[(\ `b c,d\d f_ln1'nOo8qG^qOrs/uNvQ wWwyJznz{S}/}d{~Jp+}E15c<=h,MwWJ["X *Hk0S0$>[@532aFnxj)sN.8L5 8L8'iG2Q4<9l5o7` Nq~yKwQ&p_WhiMND^ 32*JC;6z#]FRF-EGj19P %Fp*g4rb3@e ~ @ XX(UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial/= e[SO;[SOSimSun;5 N[_GB2312;ўSOSimHeiM%Times New RomanM Times New Roman?= * Courier New;5 wiSO_GB23121NSeeO7. Verdana;WingdingsA$BCambria Math 1h#F22M -!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ 2qHX?JC2!xx 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0User Lenovo User0     Oh+'0  @ L X dpx$л񹲺͹ϢUser Normal.dotm Lenovo User77Microsoft Office Word@zH6@!@hث@" ՜.+,0 X`t| Microsoft  !"#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSUVWXYZ[^Root Entry F{#"`1Table)VEWordDocument