ࡱ> DFC` Rf%bjbj2:%L L L 8 l  ": : : : : : jllllll$h^!: : : : : : : : : : j: j: *L .Zj0YYYj: : : : : : : .d: : : : : : : $ D [l^8f@\?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJT 2009t^[l^8f@\?e^Oo`lQ_]\OY~ZWcN 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0:Nc[ Nyf[SU\‰~hQ@\ Ng^T>yO:N;Nvh V~ gRSU\v,{NR SelQ_ gsQ?e^Oo` yg% TSU\vlV OۏN[lFU8AmNvSU\0 N0i N R:_~~[08fZQ]Y0@\[ؚ^͑Ɖ?e^Oo`lQ_]\O b[\O:N~b>yO3z[T0[RZQsQ|0cRhQ^FU8NNSU\vNy͑]\Oegb0bzNN;N[:N~0R{[:NoR~0TY[Y;NN :NbXTv?e^Oo`lQ_[\~ R[R:_?e^Oo`lQ_]\Ov~~[ v^bzOo`]\ORlQ[wQSO#=[ gsQ]\O0fnx:SRlQe{|?e^Oo`T^lQe{|?e^Oo`lQ^v[0[8h]\O Ǒ(uĉSe?z k*N?e^Oo`Nue1u;N[[ybefnxOo`:N ;NRlQ_ 0 RlQ_ ؏/f MQNlQ_ [MQNlQ_v_{fwQSOt1u0 N ^zePhQ:g6R0bN cgq^?e^vBl ۏNekO9e[UN 0[l^8f@\?e^Oo`lQ_vU_ 0T 0cWS 0 N~~[0lQ_Q[0lQ_b__0lQ_gP0vcwhgI{eb[b@\?e^Oo`lQ_]\O\OQwQSOĉ[06R[ 0[l^8f@\?eROo`lQ_#Nvz6R^ 00 0?eROo`lQ_[8h6R^ 0T 0?eROo`lQ_eSN6R^ 0 ۏNekfnxNcL?e^Oo`lQ_]\OveP cgq Tl0hQb0Qnx0Se vBllQ_?e^Oo` v^[]lQ_v?e^Oo`SuSSb1YHee Sefe0ĉNcL?e^Oo`lQ_]\OvAm z O_TY[SN?e^Oo`lQ_]\OvAm zۏNekĉ g^0 cgq^?e^ĉ[ _N1*N?e^Oo`lQ_]\OSt:W@b eO^lg06R[N;NRlQ_0O3ulQ_SO[[gI{vsQ6R^ v^(W[-NۏNekfnx[Oo`lQ_]\O#Nvz6R^ ۏNek:_S?eRlQ_vcw08h0VY`0 N rb 0agO 0=[0 cgq 0agO 0Bl wckbcL?e^Oo`lQ_\O:N^^m0R?e0R[0ؚHe?e^vNy͑'YNR ~eQSU\;`SOĉR ReQ͑Ne z0 cgq ;N{0# vSRT[r^萗\MOvh#N6R0ZQΘ^?e^#N6RvBl ;N[Nꁓb R{[wQSOb \?e^Oo`lQ_=[`Q\O:Nr^8hTO(uvN*N͑Onc EQRR^'Yr^ yr+R/f[r^萄vyg'` ɉX:_?eROo`lQ_vaƋ cؚ?eROo`lQ_vR0ǏtRe06R^Re0]\ORe YU㉳Q?eROo`lQ_]\O-NG0RvVT nxOFU8 $&.02<>NRXz  qqq[N8+hph07CJ KHOJPJQJ^JaJ o(hCJ PJ^JaJ o(+h^Vh07CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h#4CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hwCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h07CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h7lI5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(.h^Vh^V5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(&( $ & < X!x!n$1$4$WD`a$gdJV$ ?1$4$`a$gd $1$4$`a$gdKX$1$4$WD`a$gdmj$1$4$WD`a$gd$1$4$WD`a$gdp$1$4$`a$gd $1$4$a$gd}^$1$4$WD`a$gdKX %d% " $ * 2 8 < J R b x ðt^H5^5^5^^^5%hOFmCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh {CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^VhOFmCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hmoCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hfHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h`iOCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h|`CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hph07CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h8gCJ KHOJPJQJ^JaJ o( \ " $ , 0 4 8 : P ^ ` í×××q^K6(hQhQB*CJ OJPJaJ o(ph%hQCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h?']CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hAW'CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h`iOCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh`iOCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hOFmCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hfHCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^VhOFmCJ KHOJPJQJ^JaJ o( V Z \  4 : @ H b d n p r DZ}gQ>%hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h?']h^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh8CJ KHOJPJQJ^JaJ o(h8CJ OJPJ^JaJ o(#h?']h?']CJ OJPJ^JaJ o(%h`iOCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh`iOCJ KHOJPJQJ^JaJ o("hAW'B*CJ OJPJaJ o(ph(hQhQB*CJ OJPJaJ o(ph"hQB*CJ OJPJaJ o(ph 46 ":ٱxvcM:%hmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hmjhmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(U"hfiB*CJ OJPJaJ o(ph"h-B*CJ OJPJaJ o(ph(h `h `B*CJ OJPJaJ o(ph(hfihfiB*CJ OJPJaJ o(ph%h8+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h `CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(?eROo`lQ_]\OeP^ g^SU\0 N0;NRlQ_?e^Oo`v`Q N :NnOo`lQ_]\Ov [[lFU8QۏLhQb9eHrGS~0bNb;NRlQ_?e^Oo`Rb6{|10:ggn0;NL0RN z^20lĉlQe30?e^QV{40L?egbl50NNOo`60]\OR`70>yOvcw0*bbk2009t^12g,;NRlQ_?e^Oo`229ag0vQ-N :ggiQ1ag lĉlQe53ag ?e^QV{3ag ]\OOo`152ag L?egbl14ag NNOo`5ag 0W:SLN N~2ag0cOT gR{|22ag vQ-NhQe5uP[S100%0Qz9eHrNegϑؚ427NN!k0 N (W;NRlQ_Oo`]\O-N :NeOlQONOo` b@\(WǑ(u;NRlQ_?e^Oo`vb__ N~~ZP}YVeb]\O:Se(W[lFU8Qzhttp://www.nb-trade.gov.cn/lQ^?e^Oo`Ǐ^d0b~05uƉI{lQqQZSO yg[ O?e^Oo`(W[l^8f@\z1*NN蕄vOo`3uStpTlQqQg[0De"}Sp_?e^Oo`lQJThI{0 N0O3ulQ_?e^Oo`Rt`Q 00b@\2009t^^StOo`lQ_3u3ag bN9hncvsQĉ[ ZPNwT{ Y v^_0R3uNEQR[0 00V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q ?e^Oo`lQ_NRv"?eN[E/eQ`QelQl0lNTvQN~~v6e9`Qe0 00N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋ`Q b@\2009t^^l gSu[,g gsQ?e^Oo`lQ_NRvL?e YHh0 mQ0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NT9eۏce b@\2009t^^?e^Oo`lQ_X[(Wv;N10?e^Oo`lQ_3uStNST{ Yv[peϑOP\020Oo`lQ_vQ[ g_ۏNek[U0 9eۏce10~NƋ RRĉ]\OAm z0ۏNekht@\:gsQNS@\^\TUSMO@bccv?e^Oo` SecO [g~b nxO?e^Oo`lQ_]\O cgqe[v]\OAm z gHeЏ\O lQOYeOg020ۏNekR}Y[lFU8Q cؚOvw^TS^0~~Se0QnxlQ^FU8]\OvTyOo` eOONFU8SU\vR`0 N0vQNbJTvNv e0 N0N0t^ NgASe   PAGE PAGE 4 :<Bxz ̿oWoWoWoW?WoWoWoW.h`B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hKXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h.hKXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h.hKXB*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(ph1hKXB*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(phhcSCJ OJPJaJ o(h<hcSCJ OJPJaJ o(hWCJ OJPJaJ o(+hmjh^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o( $&6:<@FNPRT\˵|iVF9F,Fh+^CJ OJPJaJ o(hxzCJ OJPJaJ o(h+^h+^CJ OJPJaJ o(%h:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h+^CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hxzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hJVCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h(VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^VhJVCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4h.hKXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph1h0l=hKXB*CJ KHOJPJQJ^JaJ ph\`bdprz ¯vi\v\hJVCJ OJPJaJ o(hS~yCJ OJPJaJ o(hIhJVCJ OJPJaJ o(+h^VhJVCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h8CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hJVCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h+^CJ KHOJPJQJ^JaJ o(h+^CJ OJPJaJ o(h+^h+^CJ OJPJaJ o(hxzCJ OJPJaJ o(   @ B h j z !!!V!X!Z!\!f!n!r!x!ҿҩҩҩҩҩҩҁkUkk+hphmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hph^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h#oYhWCJ KHOJPJQJ^JaJ +h^VhWCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hKXCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hWCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4hKXhJVB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phx!~!!!!!!!!!""*","V"X"靇t^K8%hzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hzhmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hmjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h"h^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hxzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h(VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h"CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^Vh^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(x!!"R""""|#$$$%%%%%% %$%&%gdD 1$WD@`gdKX 1$WD`gdD WD`gdD 1$`gdz$1$4$`a$gd* $1$4$a$gdz $1$4$a$gd^VX"Z"p"v"~""""""""""""##X#z##.$<$քքn[nEnEn+hDhDCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h(VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hDhDCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h($h^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h(VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h^VhzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h"hzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(<$D$t$|$$$$$$$$$%%%% %q^H5%h(VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hZlhZlCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h[CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hq^CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hZlCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hzhZlCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hzhzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hDhDCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hDCJ KHOJPJQJ^JaJ o( %%%%%%% %"%&%(%,%.%2%4%@%B%D%H%J%V%X%Z%\%^%b%d%f%óh00JmHnHuh9 h90Jjh90JUhjhUhDh^VCJ OJPJaJ o(+hKXh^VCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hKXCJ KHOJPJQJ^JaJ o(&%*%,%0%2%D%F%H%^%`%b%d%f%gdD &`#$gd'Er 0182P. A!"#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh*CJS*Y(aJph^\@^+^z-zSOvz$&d1$Pa$<CJKHOJQJ^JaJ^]@^+^z-zSO^z$$d1$Na$<CJKHOJQJ^JaJ:9\sHTWuvw0000000000000y00}y00y00}y00y00}y00@0y00@0y00y00@0@0y00y00\9s{00"y0y00y00y00{00{00 y00{00{00y00{00{00{00{00{00{00 $$$' : \ x!X"<$ %f% x!&%f% d% '!!.=8RS| 89;{ 89[\rsGHSTVwuw~{!> MT,` MTEy MT6e MT} MTX' MT3v MT MT& MTS&* MT1 MTq 2 MTlJ3 MT[4 MTt: MT1? MT|2A MTwF MTfhI MT~^SS MTO^~S MT MTW MT{X MT1O[ MTN[ MTx\ MT/` MTXMj MT q MTrGSy MT$z MTzy7-BD#_ 7[ }<mji0+59AW'q)m 1#4L4m4q4e5V6>E7Y8<0l=?qTA[xEHp"*@@VPPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial1NSe-N[;5 N[_GB2312;ўSOSimHei;[SOSimSun 1hhRfhRfSRF&d d !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2QHX ?^V2[l^8f@\?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJT薗g(gΘ薗g(gΘOh+'0 ,8 X d p |(ó׾Ϣȱ ľNormal ľ2Microsoft Office Word@dN@1@X̘@X̘d՜.+,0 X`x WwW.YlmF.CoM  !"#$%'()*+,-./012456789:<=>?@ABERoot Entry FGData 1Table&YWordDocument2:SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q