ࡱ> bda'` R@bjbj{P{PyOlQ^2009t^^,g:gsQOo`lQ_t^^bJT0,gbJT1ui ;NRlQ_?e^Oo`v`Q O3ulQ_?e^Oo`Rt`Q ?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q vQ[bJTvNyqQN*NR~b0,gbJT-N@bRpencv~gP*b2009t^12g31e0,gbJTv5uP[HrS(W -NV[lQ http://www.ningbo.gov.cn/ S,g:gsQQzhttp://www.nbit.gov.cn N}0Y[,gbJT gNUOu N,g:gsQ?e^Oo`lQ_[\~RlQ[T|0W@W[l^>eS91S3150105u݋0574-87183472 Ow0574-87183430 0 N0i 9hnc^?e^RlQSsQN_U\^?e^Oo`lQ_]\OvBl ,g:gsQ[gq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0T 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0Bl w~~[e yg g^cۏOo`lQ_]\O S_NN[vbHe iY N N NeR:_6R^^ ePhQ]\O:g6R0 b@\ؚ^͑ƉOo`lQ_]\O R[R:_[?eRlQ_v~~[ \?e^Oo`lQ_]\O\O:Nt^^͑v]\OReQNe z ZWc8^b8^8^=[ :N,g:gsQd}Y?e^Oo`lQ_]\OcON͑O0(WZQ~O0-NB\[r^O0hQSO:gsQ'YOI{Yy:WT O N~eN|^y =[?e^Oo`lQ_]\O02009t^^9hnc@\:gsQNXTSR SeteN@\?e^Oo`lQ_]\O[\~ ;Nb,gy]\OwQSO=[0RlQ[:NnxO@\?e^Oo`lQ_]\Ovz)RۏL 6RpSSN 0^Oo`NN@\2009t^^?e^Oo`lQ_]\O[eeHh 0 fnxN2009t^@\?e^Oo`lQ_]\Ovvh0pT]\OceI{0:Nĉ,g:gsQ?e^Oo`lQ_]\O nxO?e^Oo`lQ_w[0Se0 gHe0[hQ OlQl0lNTvQN~~vw`Cg cۏOlL?e b@\:_S?e^Oo`lQ_6R^SO|^09hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 00 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0 fnx?e^Oo`;NRlQ_vL#0 z^0lQ_e_TePBl^zN 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`lQ_[8h6R^ 0 fnx gsQO[[gvL#R]0[g z^I{ O@\?e^lQ_vOo` NqSSV[[hQ0lQqQ[hQ0~Nm[hQT>yO3z[^zN 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`O3ulQ_6R^ 0 OlQl0lNbvQN~~ 9hncꁫuN0u;m0yxI{ T,g:gsQ3uSd,g:gsQOl;NRlQ_v?e^Oo`YvvsQ?e^Oo`vTlCg)R^zN 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`lQ_#Nvz6R^ 0 [ N c 0-NNSNlqQTVOo`lQ_agO 0RNvL:NۏL# OOo`lQ_]\OS_[He@\eS^N6R^ ۏNekĉb@\eS^]\O % lQ_fvOo`sX cc_[v;NRCg0 N fnx]\OL# ]\O=[0RN0 @\RlQ[ur4Y_U\]\O TNRY[ cgqTL#cOlQ_vOo`vBl TY[nx[N TNLOo`XT #Y[Oo`lQ_]\ODevht0tetT Nb Te fnxRlQ[TNN#[gcwO0hg0VY` nxOvh{t]\O=[0RY0=[0RN0S_Oo`lQ_TY[Oo`XT]\OO ~~f[`NN?e^Oo`lQ_v gsQĉ[ fnxbdky]\O\O:NhQ@\R:_\OΘ^vNy͑Q[egb BlT*N]\ONXTbdky]\O\O:N,gY[vNyW,g]\Ob'}0b[0[U@\QQOA?e^Oo`lQ_ NbAm z Oo`XT N OOo` ~ǏY[#N0R{[I{[8hT0RRlQ[Gl;`S^ ZP}YOo`agag gS_ ~ǏB\B\%NNbTbɋ0 N0;NRlQ_?e^Oo`v`Q N ,g:gsQ;NRlQ_?e^Oo`vpeϑ ,g:gsQ[?e^Oo`ۏLNhtTv 2009t^eX;NRlQ_?e^Oo`104ag0 N ;NRlQ_?e^Oo`v;N{|+R`Q `S;NRlQ_Oo`;`ϑvk͑S͑plQ_vQ[ (WhQlQ_Oo`-N ;NQ[Sb:ggib00W:SLN N~0?eV{Oo`0lĉlQe0?e^QV{0]\OOo`0L?egbl0NNOo`T"?eOo`9*N'Y{|0 ]N'Y{|Oo`-N :ggib00W:SLN N~9hnc2008t^ N OOo` l gfe?eV{Oo`{|Oo`3ag `S2.9%lĉlQe{|Oo`5ag `S4.8%?e^QV{{|Oo`3ag `S2.9%]\OOo`{|Oo`86ag `S82.7%L?egbl{|Oo`efeNNOo`4ag `S3.8%"?eOo`3ag `S2.9%0 vQ-N ͑plQ_vQ[/f 1&(24\^`dnУЋu_u_uI4u(h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ +h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h$CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h]Fh]F5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(.hphp5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o((hFp5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(.hph5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(.hphnz5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o((244 @ 0 x:`~ 1$`gd* WD`gd+ WD`gd* WD`gdY= WD`gdY= vWD`vgd*dh7$8$H$WD`gd* 1$WD`gd* $1$a$gd]F@@@  . 0 X Z ^ `  nn%h `CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hFpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hnzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(% 8 : v . 4 @  . 0 2 4 J տտտտտտթobR@#h*h+CJ OJPJQJaJ o(hO`h+CJ OJPJaJ o(h+CJ OJPJaJ o(&hY=h+5CJ OJPJQJaJ o(&hY=h 5CJ OJPJQJaJ o(#h*h CJ OJPJQJaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ J h b "(.8:|"۾zeReReReReReReReRe%h?hY=B*CJ OJPJaJ ph(h?hY=B*CJ OJPJaJ o(ph"hY=B*CJ OJPJaJ o(phhY=hY=CJ OJPJaJ o(hY=hY=CJ OJPJ\aJ "hY=hY=CJ OJPJ\aJ o(hY=h+CJ OJPJaJ o(hY=CJ OJPJaJ o(h*h+CJ OJPJaJ o((h*h+B*CJ OJPJaJ o(ph DH,4BDrvx~yaO:O:&&hY=h 5CJ OJPJQJaJ o((hlh+B*CJ OJPJaJ o(ph"h+B*CJ OJPJaJ o(ph.h+B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h*h+B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hY=B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph(h*hY=B*CJ OJPJaJ o(ph4h*hY=B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phh*hY=CJ OJPJaJ o(&hY=hY=5CJ OJPJQJaJ o( ~@H8^`xdP@*+hY=hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hY=hGCJ OJPJaJ o(&hY=hG5CJ OJPJQJaJ o(&hY=h 5CJ OJPJQJaJ o(h[CJ OJPJQJaJ o(hY=CJ OJPJQJaJ o(#h?hY=CJ OJPJQJaJ o(.hY=B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4hY=hY=B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph h 5CJ OJPJQJaJ o(&hY=h+5CJ OJPJQJaJ o( `tv~>黣wdwdwN6.h*hG}?5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hG}?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h1'nCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hD^CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*hD^5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h09CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(> 24&4446677888 WD`gd* 1$WD`gd* v1$WD`vgd* dWD`gd2a$1$WD`a$gdyG dWD`gdyG 1$WD`gd>9 1$WD`gd* 1$WD`gd*>P "(.2:@BHJRZ`bhnrzѹ잆nSnnnSnnnSnnnSnnnS4h?hd>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hd>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h}-B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h?hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hpB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h?hJB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o( 2 2 22袏ya_Ga4%h\=CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9hD05CJ KHOJPJQJ^JaJ o(U.h>9h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hG}?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(4h?hd>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h}-B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hd>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phlĉlQe{| ͑plQ_N 0[l^?e^Oo`DnqQN{tRl 0 0[l^?e^Oo`DnqQN{tRl 0ck_QS \N2010t^5g1eck_eL ُ/fbV*N?e^Oo`DnqQN{tĉz0 0[l^?e^Oo`DnqQN{tRl 0vQS[NMNOL?eb,g /ecNROS T cؚL?eHe cGSlQqQ{tT gR4ls^ g@wygvaIN0 lQ_NvbcoNNOo` gRNSU\v 0[l^LNQzb/gu[Ss^S{tfLRl 00 0[l^Oo`SlQqQ gRs^S[{tRl 0 lQ_NcۏOo`S^v 0sQN NSQQg~TOo` gRz{t6R^vw 00 0[l^Oo`S:yyv[{tRl 00 2?e^QV{{| ͑plQ_N@\:gsQv͑p]\OT͑'Yyv0lQ_N 0sQNpSS2009t^^Oo`NN@\;N]\Ovw 0lQ_N 0[l^Oo`NN@\[e -NcGS beu2009t^^]\ONRfN 00 3]\OOo`{| y:N,g:gsQ͑plQ_vN*N'Y{| hQt^lQ_N86agOo` hQ/f gsQ@\:gsQ]\Ocۏ-NvR`Oo` vQ-N RNR;`~0]\OۏU\0~penc0[;mR0?eRR`0cHhHh0?e^^7*N\y0R;`~;NlQ_N@\:gsQ2008t^]\O;`~T2009t^]\OR~pencNylQ^N2008t^hQ^Oo`NN~`QS2009t^ NJSt^NN~`QcHhHhNylQ_N@\:gsQRtv͑pN'Y?eOSvHhcHh]\OۏU\Ny؏9hnc@\:gsQ[E]\O`Q~RNT\ONAm0Oo`[hQ05uP[?eR0ONOo`S05uP[NT0oNNN0W@xeI{P[hv mRN[e]\OR`0 N Oo`lQ_vb__ 1NTQ ,g:gsQdN\lQ_Oo` N ORlQSc[QzۏLS^Y ؏(W~Ǐ9eHrv@\YQ N_N?e^Oo`lQ_Nh SNu,{NO\vcpQۏeQb@\?e^Oo`S^u0 Te z?e^Oo`lQ_a{ cO[l^O3ulQ_?e^Oo`3uh N} v^ gO3ulQ_eQS0 2gp ^VfNI{:NhQ^?e^lQ_Oo`lQ_g-N_0dkY ,g:gsQ؏N(WRlQ[[cNlQ_Oo`T0h"}MOn mnNN(u5u =[NN蕄vc_0RtNXT0 3e[ O ,g:gsQ]^zeSN6R^ [gb N[g0WS^͑?e^Oo`02009t^ ͑pV~,{VJ\-N\ON5uP[FUR'YOS,{NJ\5uP[ gR'YOI{͑'Y;mRS^Oo`0R:_N 0[leb 00 0[lZfb 00[l5uƉSI{,g0WZSOlT\O RSS fhQ^Oo`S0Oo`NN]\OOo`ve8^?zN~vYO{ b^NCQO`8R8T_LNQz'YUeg,u Q{] 0 X<\R+oW0Wyv=7b[l I{eV[~ZSOSY[~T'`Qz'Yϑ RS0l} 0[leb 04YHr͑MOn RQbS0(W-NV[lQ N^z [lOo`S^ ucNN(ueag0dkY (W 0-NVOo`S 00 0peW[Ym_l 0I{LNZSO NS^N@\:gsQ]\OvsQvtezNOo`0 0peW[Ym_l[lN R 0z)RpS b>ewQDQ_W^0^[NSb^Oo`NN|~vsQUSMO0 Te b@\Qz0hQe9eHrvi_HrOo`S]\O{b_N OdN'YϑvvsQOo`0 N0O3ulQ_0 NNlQ_ST?e^Oo``Q 2009t^,g:gsQ6e0R1wO3ulQ_3uNy ](Wĉ[ePQV Y3uN0 V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q ,gt^^,g:gsQ6e0RvO3ulQ_3uNy VǏQ~~ *gNuNUO6e90 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ,g:gsQ2009t^^*gSu[,g gsQ?e^Oo`lQ_NRvL?e YHh0L?eɋHhT3uɋHh(SbO0>Nb)0 00 mQ0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`Q 2009t^ ,g:gsQ?e^Oo`lQ_]\O}6qS_NN[vb~ FO_NX[(WNNT N ;N/f[ 0agO 0vƋ0t N؏X[(WN[v]ݍ [E]\O-N؏X[(Wt km;R0bc N0RMOv]\O:ggNXTOo`lQ_]\OR g_ۏNekcؚOo`lQ_]\O6R^^0/{_gbLTv{R^؏X[(W]ݍ?e^Oo`lQ_v^^0m^؏ g_R:_0 \O:NNy8^ĉ'`v]\O b@\\(WNTv]\O-N Ne0Wgoe: Necؚ?e^Oo`lQ_vRT4ls^0N/f NeR:_[ 0agO 0vf[`N ۏNekcؚOlZP}YOo`lQ_]\OvR0N/f NeePhQ@\:gsQ?e^Oo`lQ_He:g6R nxOlQ_Q[vSe'`0 gHe'`0^l'`0 N/fۏNekmS?e^Oo`lQ_Q[ ĉlQ_L:N0 N0vQ[bJTvNy e 0 N0N0t^NgNe   PAGE ,{ PAGE 1 u qQ NUMPAGES 8 u 2226282:2.343B3L3T3~33333333444$4&4T44֮֮֮hS(h2ah2aCJ KHOJPJQJ^JaJ .h>9hD05CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hyGhyGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hyGCJ KHOJPJQJ^JaJ o((hyGhyGCJ KHOJPJQJ^JaJ %hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(44444444445555555îjRj?,,%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hRCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9hp5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hphpCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h2ah2aCJ KHOJPJQJ^JaJ %hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hD0hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(5556b6h6l666666666666777ǸǦgggL6+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4h*h_lB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h*hD^5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(hCJ OJPJQJaJ o(#h?hCJ OJPJQJaJ o(hpCJ OJPJQJaJ o(#h?hpCJ OJPJQJaJ o(%hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(788 88 8*888888809^9n;p;ҼҼҡvfP:+hjWlh}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h}h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(h*h}CJ OJPJaJ o(%h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*h=h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(4h*h_lB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph+h*h_lCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(8p;;;<P<<<(=\>??????@@@@ 1$`gd* 1$`gd*1$gd* 1$WD`gd+ Y1$`Ygd*1$gd} 1$WD`gd} 1$WD`gd* X1$`Xgd}p;;;;;;;;;;<<<<.<P<R<X<<<<<<<<<==(=.=ӪӪlӔV+h*hWJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hiQCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ +h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h}h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.=0=Z>>>>>>>>?&?(?N?P?T?Z?n?|?~?íÁkUU?U?+h+h/}CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h+h8qCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h6CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h+h6CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h+h9CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h+h+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h+CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hWJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h* CJ KHOJPJQJ^JaJ o(~?????????@@@@DZo[J6 +h*h,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o('h*h+CJ KHOJQJ^JaJ o(!h+CJ KHOJQJ^JaJ o('h*h,dCJ KHOJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h/}CJ KHOJPJQJ^JaJ o( h*h2*B*CJ aJ o(ph h*hxB*CJ aJ o(ph+h*h/}CJ KHOJPJQJ^JaJ o( @@ @ @@@@@@@@"@$@(@*@6@8@:@>@B@D@P@R@T@V@`@b@v@x@z@|@@@@@@@vvq h Uo(h LKHaJmHnHuh UKHaJjh UKHUaJh UKHaJo(h U h U0Jjh U0JUh.8jh.8U+h*h,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h,dCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h+CJ KHOJPJQJ^JaJ o($@@ @"@&@(@:@<@>@@@@@@@@@@@@@@@@@@ $h]ha$gd U hh]h`hgd U &`#$gd U@@@@@@@@ 1$`gd*:&P 182P:p3. A!"#$%S $J@J JCcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh*CJOJQJS*Y(^JaJo(phbC@Bb ckee,g)ۏ$dOWD`a$!B*CJ OJPJQJ^JaJ phe@R HTML *B*S*Y(ph+++"W@" p5\N@N u w'$ 9r &dG$Pa$CJaJXOX Char$d1$a$ CJKHOJ PJQJ ^J aJtH .@. cyblFhe,gCJaJVOV ]FChar Char Char Char 5CJ OJPJaJ XOX =h Char Char Char Char!5CJ OJPJaJ ^\@^yGz-zSOvz"$&d1$Pa$<CJKHOJQJ^JaJ^]@^yGz-zSO^z#$$d1$Na$<CJKHOJQJ^JaJ X      XX<N d e m r } H O (F.  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVY000000000000000000000000@000@000@000@000@0@0@0@0@000&000000000000000000000<N d e m r } H O (F.Y00000000000@0@0{00^{00^{00%ӵ{00${00#{00^@0{00^{00^{00^{00^{00^{00^{00^{00^{0 0{00^@0{00^@0{0+01@0{020{0"0={000+0,0+0{020{020{020{020{020{020 :::= J ~`>2457p;.=~?@@ !"#$&'()8@@@%*+@ "(35=!!8./@.0( B S ?XFN $+:R Q T U W O m q , - ryz{-   ,-./?@BCY;<MN cd  d e l m q r | } G H N O ',EF~-.   BCYr } H O   !+0>@BCY   BCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUY I r-G(Vq`#R:^+= 4IIq20If <]sRN* -aXˈP 0^`0o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.((^(`o( \^`\hH) \^`\hH. P \P ^P `\hH. \ ^ `\hH) \ ^ `\hH. <\<^<`\hH. \^`\hH) \^`\hH. P0P^P`0o(0\^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\.0^`0o(0\^`\),\,^,`\. \ ^ `\.t"\t"^t"`\)$\$^$`\.%\%^%`\.`'\`'^`'`\))\)^)`\. ^`o( \^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\. t0t^t`0o( \^`\)\^`\.4\4^4`\. \ ^ `\)| \| ^| `\. \ ^ `\.\^`\)h\h^h`\. U0U^U`0o(0 \^`\hH) q\q^q`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) ] \] ^] `\hH. \^`\hH. \^`\hH) I\I^I`\hH.>^`>OJPJQJ^Jo(% \^`\OJ QJ o(n D\D^D`\OJ QJ o(u \^`\OJ QJ o(l \ ^ `\OJ QJ o(n 0 \0 ^0 `\OJ QJ o(u \ ^ `\OJ QJ o(l x\x^x`\OJ QJ o(n \^`\OJ QJ o(uXX^X`o( 8\8^8`\hH) \^`\hH. \^`\hH. $ \$ ^$ `\hH) \ ^ `\hH. l \l ^l `\hH. \^`\hH) \^`\hH. 20I^+=I #R:]sR 4IIq-G-a 0    TiHP    ZP    ^L    tH6    G    2Tf    ~{    P<    #tED? d>grwEDZEDc Q#&.Gc#]7nFG'QT dd>K-Y BY&. oy:EDEDwom>LEED]7nF0HEDG JEDWKED N? 6REDQTZ ddY BYO[ED`]7Xp6eaEDd>gG'wom7Xp~iQR/>dP * Y=at L-F"##JQ&*EQ+6C,}-t. 0D0q0y3I809>9.=&=\=d> ?-?G}?w@^ByGIB\N UuV;PZ[(\ ` c,d f_l1'nOo8qG^qNvQ wWwynz{/}Jp+}15c<=hMWJX H$>52aFnx).8L58L8'G2Q49` ~KwQ_WhiMND^ 32*JC6z]FREGj1P Fp*rb3~:N YEa0@   X002UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial/5 e[SO;[SOSimSun;5 N[_GB2312;ўSOSimHeiM%Times New RomanM Times New Roman?5 z Courier New;5 wiSO_GB23121NSeeO7& Verdana;Wingdings 1hl & & &3d d -!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2qHX?JC2 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Usertj0     Oh+'0 8 D P \hpx$л񹲺͹ϢUser Normal.dottj15Microsoft Office Word@@\@@:Jd ՜.+,0 X`t| Microsoft'  !"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ[\]^_`cRoot Entry FCYe1Table-1GWordDocument