ࡱ> CEB#` R+bjbjmm8:%N N N 8 d .  "4 4 4 4 4 4 $@hB!o4 4 oo4 4 o4 4 o4  @|N 3|AD0t4 "V n  4 4 4 uX4 4 4 oooo$ D  [l^VWDn@\sQN2009t^ ?e^Oo`lQ_t^^bJT _ ,gt^b/f9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Bl 1ub@\6Rv2009t^^?e^Oo`lQ_t^^bJT0hQeSbi0?e^Oo`;NRlQ_`Q0?e^Oo`O3ulQ_`Q0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q0V?e^Oo`lQ_3uL?e YTcwL?eɋ`Q0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q0,gbJT-N@bRpencv~gP2009t^1g1ew2009t^12g31e0s\ gsQ`QbJTY N N0i N ]\OteSOcۏ`Q02009t^Neg b@\ cgq^?e^sQN?e^Oo`lQ_]\Ov~NrTBl '}[~T,g@\]\O[E |_~~0hT[[c NbNb[[0Wd}Y?e^Oo`lQ_Ty]\O0 Te Setehv0feQzOo` cۏ?eRlQ_T?e^Oo`S]\O Oۏyf[0l;N0OlL?eTX:_?e^]\Of^ S_N}Yvb~ ?e^Oo`lQ_Ty]\OЏLck8^0 N ۏNekePhQ]\O:g6R0ĉ6R^`Q0:NNR[d}Y?e^Oo`lQ_]\O b@\(W?e^Oo`lQ_]\O[\~v[ N ۏNek[UN?e^Oo`lQ_vsQ6R^0(WQS 0sQNO3ulQ_?e^Oo`vr^ĉ[ 00 0sQNZP}Y?e^Oo`lQ_MR[g]\Ovw 00 0sQNlS<[l^sQNݏS?e^Oo`lQ_ĉ[L:Nv#Nvzĉ[>vw 00 0[l^VWDn@\eSN6R^ՋL 0vW@x N ~T[ESQSN 0sQNۏNekR:_?e^Oo`lQ_]\Ovw 0 ۏNek=[?e^Oo`lQ_vL# R:_?e^Oo`lQ_v[8h teN?e^Oo`lQ_S^d\Oel Ndkĉb@\?e^Oo`lQ_]\Ovz)Rcۏ0  N =[T6R[vsQMWYce`Q0@\[ؚ^͑Ɖ?e^Oo`lQ_]\O Bl@\TLN?eV{6R[0gbL0vcwI{T*NsZWcOlL?e0ĉd\O Nn4Y N:N?e^Oo`lQ_]\OSb}YW@x0(W?e^Oo`lQ_}SO^eb vMR;NOXb[l^VWDn@\Qzfe?e^Oo`0(W?e^Oo`lQ_g:W@b^eb OXb@\chHh[\O:NgvsQOo`v:W@b0 V 0?e^Oo`lQ_agO 0f[`N0[ O0W0cwg`Q0R:_ 0agO 0vf[`NN[ O Se O N~?e^T;N{ gsQeNTO|^y ~NhQ@\ N N``Ƌ _[r^L]brVhz?e^Oo`lQ_vt_0TL#N[vsQOo`w[8h R{@\%N,$$$v1$WD`va$gd3$%1$WD`%a$gdG $1$`a$gdG 1$WD`gd3$1$WD`a$gdG $1$a$gd3 1$`gdG $1$`a$gdG++X Z P R T V ^ r x z   쬘j]P]P]h4P!CJ OJPJaJ o(hGCJ OJPJaJ o(.hhG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o('hhGCJ KHOJQJ^JaJ o(-hhG5CJ KHOJQJ\^JaJ o(%hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(  . 2 < @ \ ^ ` x 襒xxxeOBOeh?CJ OJPJaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(hCJ OJPJaJ o(hGCJ OJPJaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h!NhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h!Nh5CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h!NhG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(   6 8 > @ t v  . 0 P R ٰٚي}eM8(hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hiUhG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h!NhG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(h4lCJ OJPJaJ o(hh4lCJ OJPJaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLh4P!CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h4P!CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h4P!CJ KHOJPJQJ^JaJ o(R T lnv(NV֭֭֕iU?+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o('h hGCJ KHOJQJ^JaJ o(-h hG5CJ KHOJQJ\^JaJ o((h4l5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hOj hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h4lCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hOj hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o( "8>NTZ\^bdҿҬҙҬ҃pXBXҬ+h'ohG5CJ KHOJPJQJ^JaJ .h'ohG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h@CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h4lCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h~hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o( "&28<>@Vr$($*$,$.$l$p$|$~$$$$$$$$$íííÓíí|h|'hG5CJ KHOJQJ\^JaJ o(-h hG5CJ KHOJQJ\^JaJ o(U.h'ohG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h@CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%^d05uƉI{lQqQZSOSeS^ONNS^ 0OeSNNb@\QzgT N} gsQ]lQ_v?e^Oo` _NSNǏQ N(W~T 06R?e^Oo`lQ_vU_ v^Ǐ@\7bQzۏLlQ_ OlQOg0 N0O3ulQ_?e^Oo`Rt`Q VWDn{t蕖ybSNO3ulQ_vOo`VSbW0W{v~g0bg0W(De00WblM00W N4lvKmI{Q[02009t^^StO3ulQ_Oo`3N b@\GWSeT{ Y0 N2009t^b@\?e^Oo`lQ_[e`Qeg w ;N gO3ulQ_?e^Oo`peϑ\0eL?e YTɋ`QI{yrp0vQ;NSV/fvMR~vY[?e^Oo`lQ_]\ON NY yr+R[NTN/fO3ulQ_v?e^Oo` YUO3uS?e^Oo`v z^ ǏUOy_SN~bꁫvCgvI{ُNwKNu\ ُNb@\6e0RvǏ5uP[NcQv3N3uSN wQ ~[g3N3uGW^\^O3ulQ_?e^Oo`vtu0Vdk ǏYy_R'Y[Oo`lQ_]\Ov[ OR^ NR[OlQlvw`Cg0SNCgTvcwCg0 V0?e^Oo`lQ_6e9SQMQ`Q \*gStvsQN[0 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q \*gStvsQN[0 mQ0X[(Wv;NT9eۏce N ;NTV }6q(W@\[vsQ_/ec N (WvsQY[0@\ ]\ONXTvqQ TRR N b@\?e^Oo`lQ_]\OS_NN[bHe FO_NX[(WNNTV ;N/f\pe T_[?e^Oo`lQ_aƋ؏ NY:_ gN?e^lQ_Oo`vQ[؏ NYwQSO *N+R^;NRlQ_v?e^Oo`l gZP0RSelQ_ QzvNRR g_cؚ ;NSOs(WNRhvvRLub NY[U0 N ㉳QRlT9eۏce0[?e^Oo`lQ_]\O-NQsv 2010t^b@\\@w͑(WN NQebۏL9eۏN/f:_SYe XۏTY[0@\ [T]\ONXT[?e^Oo`lQ_]\OvN X:_ cgqĉ[[8hO3ulQ_T;NRlQ_Oo`0ĉ?e^Oo`lQ_vaƋ0N/fǏWTe8^NRf[`Nv~T cؚ]\ONXTvNRRTNR4ls^ Oۏ?e^Oo`lQ_]\ONXTcc?e^Oo`lQ_VTQ[vLu[elTb] ۏNekht;NRlQ_0O3ulQ_?e^Oo` ib'YlQ_V0 NT bN\%N)*b+d+$1$WD`a$gdG$1$WD`a$gdG$1$WD`a$gd@0$%1$WD`%a$gd3 #1$WD`#gd1 $1$`a$gdG $1$`a$gd1$v1$WD`va$gd3 $1$`a$gdG$$$P%V%X%\%`%n%p%t%%%%%%ȲyfyVC:,hjhGCJ OJPJo(hGCJ PJo(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(h1hGCJ OJPJaJ o(%h(;`CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hgCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hGCJ OJPJaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o('h hGCJ KHOJQJ^JaJ o(%%%%%%%%b&&T'r't'v'''''''''mXC(hGCJ KHOJPJQJ\^JaJ o((h1CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h1CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o('h hGCJ KHOJQJ^JaJ o(-h hG5CJ KHOJQJ\^JaJ o(hGCJ OJPJo(hr9CJ PJo(hGCJ PJo(hgCJ OJPJo('(((^(((((((((((((())6):)<)>)D)Ӿoooo\oooD.h|hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hVCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h@0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h1CJ KHOJPJQJ^JaJ o((hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h15CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h|hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(D)N)V)X)\)))**&*(***`++++++++++++++++뽪q[WOKOKOKOKhojhoUhG+hlLhGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hoRCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hVCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h@0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h@0h@0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h|hG5CJ KHOJPJQJ^JaJ o((h@05CJ KHOJPJQJ^JaJ o(d+f+++++++++++++++++++ &`#$gd4P!$1$WD`a$gdG+++++++++++++++hGhoh0JmHnHuh h0Jjh0JU6182P:p4P!. A!4"#2$%S J@J Gcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh?@ADRoot Entry F "FData 1Table&WordDocument8:SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:CompObjm  FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q