ࡱ> ;=:%` R(bjbjNN<4,,%@@@@@@@T 8 T( T2H H "j j j E E E 5777777$h\d[!@E E E E E [@@j j |E @j @j 5E 5:,@@mj < x _ 50Rm@mE E E E E E E [[XE E E E E E E TTTTTTTTT@@@@@@ ^QN@\sQN2008t^^?e^Oo` lQ_]\Ovt^^bJT 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0N N{y 0agO 0 ^eLNeg b@\ cgq^?e^~Nr ZWcN gR NQ 0 gRsNQN^:N[e R:_~~[ ePhQ]\O:g6R w/{_ 0agO 0vTyBl Nb[cۏ?e^Oo`lQ_]\O Ty]\OS_NN[bHe s\b@\2008t^^?e^Oo`lQ_]\ObJTY N N0?e^Oo`lQ_`Q 2008t^ b@\;NRlQ_?e^Oo`v;`pe:N215ag qQSeYt@\O{ON10N RNT6N0lQ_Q[;NSb?eV{lĉ{|TNR{| Sb:ggiQ0?e^QV{0]\OOo`0L?egbl0NNOo`0"?eOo`0lĉlQeTvQN^;NRlQ_vOo`0vQ-N ]\OOo`142ag `S;NRlQ_Oo`;`ϑv66%lĉlQe48ag `S22.3%L?egbl11ag `S5.1%"?eOo`6ag `S2.8%NNOo`6ag `S2.8%?e^QV{1ag `S0.5%:ggiQ1ag `S0.5%0 Oo`lQ_vb__N[l^QN@\Qz:N;N ؏Sb[l^Nl?e^7bQz0 0[leb 0I{eZSO0lQqQg:W@b0eS^O0[l^chHhI{lQ_ nS02008t^b@\qQStO3ulQ_1ag 3ue_:NQ N3u S_)Y1\NNNT{ Y Rt`Q:N ^,gL?e:gsQLV 0hQt^e?e^Oo`lQ_v6e9SQMQNy _NeV?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q0 ;NZPl N ^zePhQ[T]\O:gg09hnc^?e^ 0sQNۏNekR:_5uP[?eR]\Ova 0,u?eS[2007]75S |^yS 0[l^Oo`SagO 0I{ gsQl_0lĉvĉ[ b@\~T[E :NR[R:_[?e^Oo`lQ_]\Ov[ bzNN'\T@\:N~ S>foR@\:NoR~ @\RlQ[0"Y0yYeY0mYYI{;N#N:NbXTv[\~ wQSO1uRlQ[#=[0TS^ 0:SQNQg @\_Nv^0W^zN?e^Oo`lQ_v[SO6R b_bN:N[Uv]\OQ~0 N w=[T6R?e^Oo`lQ_vvsQ6R^09hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 00 0-NNSNlqQTVO[V[y[l 00 0-NNSNlqQTV{:gOo`|~[hQObagO 0S 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0I{l_lĉ b@\HQT6R[N 0[l^QN@\Q~[hQ{t6R^ 00 0sQNZP}Y?e^Oo`lQ_TQ~Oo`{t]\Ovw 00 0[l^QN@\?eRlQ_]\Oa 00 0[l^QN@\5uP[?eR]\O[eeHh 00 0[l^QN?eROo`]\O8hvRl 0T 0[l^QN@\?e^Oo`lQ_cWS 0I{6R^0Ǐĉ6R^^ fnxT[UN?e^Oo`lQ_v[g6R^ ۏNek[UN?e^Oo`O3ulQ_6R^ R:_?e^Oo`lQ_vv{T#Nvz6R^ ۏNek[UNeSN6R^0 N [U?eROo`ЏLSO|0N/fۏNek[U?e^Oo`lQ_volxNe b@\N2008t^4gN[QzۏLN9eHr \Segv [lQNOo`Q 9eHrb [lQN?eRQ Te_N^zN?e^Oo`lQ_v:W@b (W@\RlQ|iN|i'YS g?e^Oo`lQ_Nh0N/f6RN 0[l^QN@\?e^Oo`lQ_cWS 0 b@\?e^Oo`lQ_;NR:N?eV{lĉ{|TNR{|$N'Y{|0&(02:<> ۳۟|f|P|=%h|tCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hqKh@CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hqKhCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hqKheCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hfsCJ,OJQJaJ,o(&hzhV5CJ,OJPJQJaJ,o(&hzh?5CJ,OJPJQJaJ,o(&hzhn95CJ,OJPJQJaJ,o(&hzhY5CJ,OJPJQJaJ,o( h<5CJ,OJPJQJaJ,o((<>` x 2 @ $ %8%%( dWD`gd<$ & Fd1$G$a$gd<dG$WD`gd< dWD`gd<dG$WD`gd<dgddjk $da$gd<6(( T X ^ ` b v x 0 2 @ B R ^ t íueXeHu;u;u;u;u;hbCJ OJPJaJ o(h_BAhbCJ OJPJaJo(h<CJ OJPJaJo(hqKhbCJ OJPJaJo(hqKhbCJ OJPJaJ o(+h<hbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(#h<hbCJ OJPJ^JaJ o(+h<hTCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h@CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hqKhTCJ KHOJPJQJ^JaJ o( . @B̼zdN>(+h`-hzJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hqKhTCJ OJPJaJ o(+hqKhTCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h`-hTCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h`-hXCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h<hXCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h<hbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hbhCJ OJPJaJ o(hbCJ OJPJaJ o(+hqKhbCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hqKhbCJ OJPJaJ o( BDFJPl8óæyiWE3#hqKhzJCJ OJPJQJaJ o(#hqKh^'CJ OJPJQJaJ o(#hqKhwCJ OJPJQJaJ o(hqKhwCJ OJPJaJ o(hqKh'CJ OJPJaJo(hCJ OJPJaJo(hqKhwCJ OJPJaJo(hbCJ OJPJaJo(h`-h7 CJ OJPJaJ o(h`-h3CJ OJPJaJ o(+h`-hzJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h`-h8CJ KHOJPJQJ^JaJ o(&>bɺɨviYI(B(D(H(J(N(ޫ~mYQMQMQMQMhjhU&hehe5CJ OJPJQJaJ o(!h*}CJ OJPJQJ^JaJ o(h*}CJ OJQJ^JaJ o(h*}CJ OJPJ^JaJ o(he3CJ OJPJ^JaJ o(#hqKhECJ OJPJ^JaJ o(#hqKh7GCJ OJPJ^JaJ o(hSCJ OJPJ^JaJ o(#hqKhXQ7CJ OJPJ^JaJ o(h7GCJ OJPJ^JaJ o((( ("(6(:(<(@(B(F(H(L(N(`(b(d(z(|(~((( &`#$gd< dWD`gd<dG$WD`gd<N(P(\(^(`(d(f(r(t(v(x(z(~(((&hehe5CJ OJPJQJaJ o(hh10JmHnHuh< h<0Jjh<0JU:&P 182P:p<. A!"4#$%S N@N cke $1$a$$CJKHPJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh*CJS*Y(aJph< @< <u$ 9r G$a$CJaJ)@ <ux.". <yblFhe,gCJaJ44DI P#$%0125000000 0@0X00@0X00I00X00I00X00@0I00I00@0@0I0 0LX00DI P5Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00Z00 $$$' B$%,'N(( (( ( '!!8@0( B S ?GKMPUZ\_chilpuvy}C!"#OQRSU[uyz{RV\_lnvx "%/25psU[:="%/253333DIU[ 2525t5|l8 P0P^P`0o(0 \^`\hH) l\l^l`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) X \X ^X `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) D\D^D`\hH. P0P^P`0o(0 \^`\hH) l\l^l`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) X \X ^X `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) D\D^D`\hH.lt5|B    ヌ    lkz?p Lt7 X98R^#$[w$]%^'a,`-40XQ7n9A=QL=_BA"G7GHqK\LEMzPYdeV4e*hidjk-qMq6rt5t|tv3Gwx*}eQTYA5;tEwzJSV"F^T)7bd< 4El6w7NZ=XsdP'sDA'fs+nVe3h^hH`@ui'1R%I_nI{*3w@(4@@"Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial=NSe-N[Dotum;[SOSimSun;5 N[_GB2312M%Times New Roman;ўSOSimHei;5 wiSO_GB2312 1h7FZf;TF33!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[id 2qHX ?Y2^QN@\2008t^?e^Oo`lQ_]\Ot^^bJT_o(u7b_o(u7b Oh+'0 0< \ h t (ũҵ2008Ϣȱ ΢û Normal.dot ΢û538Microsoft Office Word@`@s^@ έ@2I3՜.+,0 X`t| ΢й '  !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry F>1TableWordDocument<4SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q