ࡱ> pro` R*Ebjbj<`C<$ $ $ $ XXX8| 4 CXL L 4 _!_!_!nCpCpCpCpCpCpC$SGhIXC! _![!_!_!_!C$ $ C)))_!$ nC)_!nC))=0 @ @ @^'Xa#j>B|C0C>\J&J0@@(J *A_!_!)_!_!_!_!_!CC'r_!_!_!C_!_!_!_!     $ $ $ $ $ $  [l^Oo`NN@\2008t^?e^Oo`lQ_ t^^bJT 9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0N N{y 0agO 0 T 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0(N N{y 0ĉ[ 0) yrT>yOlQ^2008t^^,g:gsQOo`lQ_t^^bJT0,gbJT1ui ;NRlQ_?e^Oo`v`Q O3ulQ_?e^Oo`Rt`Q ?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q vQ[bJTvNyqQN*NR~b0,gbJT-N@bRpencv~gP*b2008t^12g31e0,gbJTv5uP[HrS(W -NV[lQ http://www.ningbo.gov.cn/ S,g:gsQQzhttp://www.nbit.gov.cn N}0Y[,gbJT gNUOu N,g:gsQ?e^Oo`lQ_[\~RlQ[T|0W@W[l^>eS91S3150105u݋0574-87183472 Ow0574-87183430 0 N0i 9hnc^?e^RlQSsQN_U\^?e^Oo`lQ_]\OvBl ,g:gsQ[gq 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0T 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0Bl w~~[e yg g^cۏOo`lQ_]\O S_NN[vbHe iY N N SRTyW =[ N~|^y0 @\:gsQ9hnc^?e^RlQS 0sQN[<-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO>eL gsQ]\OۏLWvw 0I{wBl >mNNSRNlQ_cWSNvU_6R0Q N{t|~d\OI{N|RvsQW0WT zsS cBl0Rek/TRN@\Oo`lQ_]\O0 N R:_~~[ ^z]\O:g6R0 @\:gsQؚ^͑ƉOo`lQ_]\O R[R:_[?eRlQ_v~~[ \?e^Oo`lQ_]\O\O:Nt^^͑v]\OReQNe z ZWc8^b8^8^=[ :N,g:gsQd}Y?e^Oo`lQ_]\OcON͑O0SebzN1u@\N~v@\?e^Oo`lQ_]\O[\~ [\~ NRlQ[ R{oR@\|QNRlQ[;NN ;Nb,gy]\OwQSO=[0@\RlQ[ur4Y_U\]\O TNRY[ cgqTL#cOlQ_vOo`vBl TY[nx[N TNLOo`XT #Y[Oo`lQ_]\ODevht0tetT Nb Te fnxRlQ[TNN#[gcwO0hg0VY` nxOvh{t]\O=[0RY0=[0RN0@\?e^Oo`lQ_]\O:g6R_0Rnxz0 N R]\ONR fnx]\OL#0 @\RlQ[9hnc[c:y ur4YOo`lQ_]\O yge\LL# O?eRlQ_=0R[Y0RlQ[:NnxO@\?e^Oo`lQ_]\Ovz)RۏL 6RpSSN 0sQNZP}Y@\:gsQ?e^Oo`lQ_]\Ovw 0 fnxN?e^Oo`lQ_]\OvRpTNRR fnxlQ_cWSNvU_6R]\Ovep0wQSOOo`{|+R0#NY[I{0S_Oo`lQ_TY[Oo`XT]\OO ~~f[`NN?e^Oo`lQ_v gsQĉ[ fnxbdky]\O\O:NhQ@\R:_\OΘ^vNy͑Q[egb BlT*N]\ONXTbdky]\O\O:N,gY[vNyW,g]\Ob'}0b[0 Te (WO N9hnc 0sQNZP}Y@\:gsQ?e^Oo`lQ_]\Ovw 0hQbrNwQSO]\ONR v^1\vU_6RۏLNWNNAm0 V ^z6R^SO| O]\Oĉ0 :Nĉ,g:gsQ?e^Oo`lQ_]\O nxO?e^Oo`lQ_w[0Se0 gHe0[hQ OlQl0lNTvQN~~vw`Cg cۏOlL?e @\:gsQ:_S?e^Oo`lQ_6R^SO|^09hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 00 0[l^?e^Oo`lQ_ĉ[ 0 fnx?e^Oo`;NRlQ_vL#0 z^0lQ_e_TePBl^zN 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`lQ_[8h6R^ 0 fnx gsQO[[gvL#R]0[g z^I{ O@\?e^lQ_vOo` NqSSV[[hQ0lQqQ[hQ0~Nm[hQT>yO3z[^zN 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`O3ulQ_6R^ 0 OlQl0lNbvQN~~ 9hncꁫuN0u;m0yxI{ T,g:gsQ3uSd,g:gsQOl;NRlQ_v?e^Oo`YvvsQ?e^Oo`vTlCg)R^zN 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`lQ_#Nvz6R^ 0 [ N c 0-NNSNlqQTVOo`lQ_agO 0RNvL:NۏL# OOo`lQ_]\OS_[He@\eS^N6R^ ۏNekĉb@\eS^]\O % lQ_fvOo`sX cc_[v;NRCg0 N XOAAm z Re{te_0 :Nĉ@\Oo`lQ_ Nb0[8h0S^vT*Ns cؚ]\OHes ,g:gsQ؏N(W@\QQOA-NXN?e^Oo`lQ_ NbAm z b[NRlQꁨRSv]\OV Re{tЏLe_0Oo`XT N OOo` ~ǏY[#N0R{[I{[8hT0RRlQ[Gl;`S^ ZP}YOo`agag gS_ ~ǏB\B\%NNbTbɋ0 N0;NRlQ_?e^Oo`v`Q N ,g:gsQ;NRlQ_?e^Oo`vpeϑ ,g:gsQ[?e^Oo`ۏLNhtTv 2008t^eX;NRlQ_?e^Oo`280ag0 N ;NRlQ_?e^Oo`v;N{|+R`Q `S;NRlQ_Oo`;`ϑvk͑S͑plQ_vQ[ (WhQlQ_Oo`-N ;NQ[Sb:ggib00W:SLN N~0?eV{Oo`0lĉlQe0?e^QV{0]\OOo`0L?egbl0NNOo`T"?eOo`9*N'Y{|0 ]N'Y{|Oo`-N :ggib00W:SLN N~T1ag T`S0.4%?eV{Oo`{|Oo`2ag `S0.8%lĉlQe{|(*46^`bfpӻӻu_u_uI4u(h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ +h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h$CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h]Fh]F5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(.hphp5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(.hph5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(.hphnz5CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o((h]F5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(*466 B . . Rv(L dhWD`gd* WD`gd* WD`gd* vWD`vgd*dh7$8$H$WD`gd* 1$WD`gd* $1$a$gd]FDE(E  0 2 Z \ ` b  : < x  0 6 ӽӧӧӧӽӧӧӧӧӧӧӔӧӧӧӧӧӧ(h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ %h `CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h]FCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hnzCJ KHOJPJQJ^JaJ o(16 B . . J h PRvP6>@r@BHJr$&(L׮îîppppppppÃ%h*h B*CJ OJPJaJ ph4h*h B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phh*h CJ OJPJaJ o((h*h B*CJ OJPJaJ o(ph&h*h 5CJ OJPJQJaJ o(#h*h CJ OJPJQJaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(#4|l,.BDLRӸӤycMc5.h*h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*h09CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hGCJ KHOJPJQJ^JaJ o((h*hGB*CJ OJPJaJ o(ph&h*hG5CJ OJPJQJaJ o(4h*hGB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph#h*h CJ OJPJQJaJ o(4h*h B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.Lp 00012.23,3>5N555 v1$WD`vgd* 1$WD`gd>9 1$WD`gd* 1$`gd* 1$WD`gd* WD`gd* WD`gd*R\`npr к{cP54h?hJB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*hG}?5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hG}?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hd>CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hD^CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*hD^5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(00 0<0D0b0j0000000000պr\D.h>9h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hG}?CJ KHOJPJQJ^JaJ o(U4h?hd>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.hd>B*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph4h?hB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph%hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.hpB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(phOo`19ag `S6.8%?e^QV{{|Oo`40ag `S14.3%]\OOo`{|Oo`202ag `S72.2%L?egbl{|Oo`4ag `S1.6%NNOo`4ag `S1.6%"?eOo`7ag `S2.5%0 vQ-N ͑plQ_vQ[/f 1lĉlQe{| lQ_N 0[l^Oo`SagO 0 0agO 0v^[e h_@w[l^Oo`SSU\_YekeQl6RShS [OۏTOb^Oo`SS}YS_SU\wQ g͑'YaIN0v^(W?eV{Oo`-NlQ_N[N 0agO 0QS̀of0aINI{v0 lQ_NvbcoNNNSU\v 0[l^oNNNSU\NyDё{tfLRl 0 [NvbcvSR0͑pI{\ONĉNcؚDёO(u~He0 2?e^QV{{| ͑plQ_N@\:gsQv͑p]\OT͑'Yyv0lQ_N 02008t^^Oo`NN@\;N]\O 0 lQ_N@\:gsQ[e-NcGSbeu0cRoNNNSU\0R:_Oo`[hQI{ebv͑p]\OOo`lQ_N 0[l^2008t^5uP[?eR^yv 0 qQ26*N5uP[?e^^͑pyv0 3]\OOo`{| y:N,g:gsQ͑plQ_vN*N'Y{| hQt^lQ_N202agOo` hQ/f gsQ@\:gsQ]\Ocۏ-NvR`Oo` vQ-N RNR;`~0]\OۏU\0~penc0[;mR0?eRR`0cHhHh0?e^^7*N\y0R;`~;NlQ_N@\:gsQ2007t^]\O;`~T2008t^]\OR~pencNylQ^N 0sQN2007t^hQ^Oo`NN~`Qvb 0cHhHhNylQ_N@\:gsQRtv͑pN'Y?eOSvHhcHh]\OۏU\Ny؏9hnc@\:gsQ[E]\O`Q~RNT\ONAm0Oo`[hQ05uP[?eR0ONOo`S05uP[NT0oNNN0W@xeI{P[hv v^؏\9hncNT]\OR`TۏLR`mR0 4L?egbl{| lQ_NoNON[0oNNT{v$N*N^L?eS{|NyTOo`|~] zvtUSMON~D([yb0{:gOo`|~ƖbD(( N0V~)$N*NL?eS{|Ny0 N Oo`lQ_vb__ 1NTQ ,g:gsQdN\lQ_Oo` N ORlQSc[QzۏLS^Y ؏(W~Ǐ9eHrv@\YQ N_N?e^Oo`lQ_Nh SNu,{NO\vcpQۏeQb@\?e^Oo`S^u0 Te z?e^Oo`lQ_a{ cO[l^O3ulQ_?e^Oo`3uh N} v^ gO3ulQ_eQS0 2gp ^VfNI{:NhQ^?e^lQ_Oo`lQ_g-N_0dkY ,g:gsQ؏N(WRlQ[[cNlQ_Oo`T0h"}MOn mnNN(u5u =[NN蕄vc_0RtNXT0 3e[ O ,g:gsQ]^zeSN6R^ [gb N[g0WS^͑?e^Oo`0,gt^^SRN$N!k NMbybhT eS^ S^ gsQb^bzhQV*NITNMbzv^QSvsQNMb?eV{vOo`~~>NRNN!k^laSBaSOlFURaS ՋSLfO0 Te R:_N 0[leb 00 0[lZfb 00[l5uƉSI{,g0WZSOlT\O RSS fhQ^Oo`S0Oo`NN]\OOo`ve8^?zN40YO{0bOOoNNOo` gRYSؚ\[W0Oo`SQQgL0NMbybhTI{;mRQY:g\O͑pOo`S^ Y oNNOo` gRYSؚ\[WfJ\5uP[ gR'YO g SbeNS>y(WQvя20[ZSO0R:WbS V[~ZSOSY[~T'`Qz'Yϑ RS0l}0NMbybhT NMbz;N;mR _N8T_NVQYY[ZSOvƖ-NbS0dkY (W 0-NVOo`S 00 0peW[Ym_l 0I{LNZSO NS^N@\:gsQ]\OvsQvtezNOo`(W-NV[lQ N^z [lOo`S^ ucNN(ueag0 N0O3ulQ_0 NNlQ_ST?e^Oo``Q 2008t^,g:gsQ*g6e0RO3ulQ_3uNy0 V0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q 00,gt^^,g:gsQ*g6e0RǏO3ulQ_3uNy Vdkl gNNUOlQl0lNTvQN~~Su6e9SQMQ`Q0 N0V?e^Oo`lQ_3uL?e Y0cwL?eɋv`Q ,g:gsQ2008t^^*gSu[,g gsQ?e^Oo`lQ_NRvL?e YHh0L?eɋHhT3uɋHh(SbO0>Nb)0 00 mQ0?e^Oo`lQ_X[(Wv;NS9eۏ`Q 2008t^ ,g:gsQ?e^Oo`lQ_]\O}6qS_NN[vb~ FO_NX[(WNNT N ;N/f[ 0agO 0vƋ0t N؏X[(WN[v]ݍ [E]\O-N؏X[(Wt km;R0bc N0RMOv]\O:ggNXTOo`lQ_]\OR g_ۏNekcؚOo`lQ_]\O6R^^0/{_gbLTv{R^؏X[(W]ݍ?e^Oo`lQ_v^^0m^؏ g_R:_0:Ndk NNek,g:gsQ\@w͑R:_N NQ*Nebv]\O N R:_ 0agO 0f[`N ۏNekcؚOlZP}YOo`lQ_]\OvR0 wf[`N 0agO 0 hQb0Qnxbc 0agO 0v|^y[( /fbN\O}Y?e^Oo`lQ_]\OvW@x0[L?e^Oo`lQ_/fNy?el'`0?eV{'`Tb/g'`_:_v|~] z l g[ 0agO 0vcknxbcTm;Rt 1\ZP N}Y?e^Oo`lQ_]\O0Vdk bN NeR:_[ 0agO 0f[`NTt nxO 0agO 0hQb0cknx0 gHe[e0,g:gsQ\[g~~@\:gsQTY[Oo`XTO :_S 0agO 0f[`N :_SNRWTc[ :_S#NaƋ Necؚ?e^Oo`lQ_]\ORT4ls^0 N ePhQ@\:gsQ?e^Oo`lQ_He:g6R0 w/{_=[ 0ĉ[ 00 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`lQ_[8h6R^ 00 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`O3ulQ_6R^ 00 0[l^Oo`NN@\?e^Oo`lQ_#Nvz6R^ 0I{lĉ6R^ v^ۏNek[U#N:g6R nxOlQ_Q[vSe'`0 gHe'`0^l'`0b?e^Oo`lQ_]\O\O:N,g:gsQ~8^'`v]\O ReQ͑Ne z NlS?e^L0gb?e:Nl0R:_ZQvgb?eR^vؚ^Ƌv^ygcۏُN]\O0ۏNekePhQ8hVY`:g6R \lQ_]\O=[`Q~eQ@\:gsQvh{t8hTefY[ċ tu0 N ۏNekmS?e^Oo`lQ_Q[ ĉlQ_L:N0 ~~R'Y@\:gsQOo`lQ_R^09hncBl ~~R'Y[Oo`lQ_vc"}R^ [OSsQl^ؚ0mSlQqQ)Rv'Yv?e^Oo` ۏLwvxvz ZWc NlQ_:NSR N NlQ_:NOY R[S%c}YOo`lQ_s^Svehh\O(u0 Te ۏNek(W NeO(u-Nte[U@\QQOA?e^Oo`lQ_YtAm z ۏNekĉOo`lQ_Am z b_bf:Nfpf gHev]\OĉR0 V R:_W@x'`]\O0 ygc"}0[U0Re?e^Oo`lQ_vb__ R:_@\:gsQQz^ cGSL?e gRHeǏTyb__ R:_Oo`[ O]\OĉO3ulQ_Yt]\O nxOOlT{ Ycۏ@\:gsQ[>yOsQl^ؚ0NN'`:_v?eV{0lĉI{cO gRR:_?e^Oo`lQ_T gR]\OI{0 N0vQ[bJTvNy e 0 N00]Nt^ NgNe   PAGE ,{ PAGE 8 u qQ NUMPAGES 11 u 00000111122"2,2.2^2|222к~iSЧ@%hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o((hD0hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ %hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hD0hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9hD05CJ KHOJPJQJ^JaJ o(2233 3*3,3444<5>5B5L5N5տ|j[j|G3G&h>9hp5CJ OJPJQJaJ o(&h>9h5CJ OJPJQJaJ o(hpCJ OJPJQJaJ o(#h?hpCJ OJPJQJaJ o(%hpCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9hp5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h>9h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hD0CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hphpCJ KHOJPJQJ^JaJ o((hphD0CJ KHOJPJQJ^JaJ N5T5`5b5n555555555555566667777(777ʲiiSiSi+h*h_lCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h*hCJ KHOJPJQJ^JaJ o(4h*h_lB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph.h*hD^5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h*h5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(#hphCJ OJPJQJaJ o( hphpCJ OJPJQJaJ #hphpCJ OJPJQJaJ o(566677:::;;;&<P<==??zA |1$WD`|gd* 1$WD`gd* Y1$`Ygd*1$gd* X1$`Xgd* WD`gd* 1$WD`gd* 1$WD`gd* v1$WD`vgd*77777x8:::::;к~hR*CJOJQJS*Y(^JaJo(phbC@Bb ckee,g)ۏ$dOWD`a$!B*CJ OJPJQJ^JaJ phe@R HTML *B*S*Y(ph+++"W@" p5\N@N u w'$ 9r &dG$Pa$CJaJXOX Char$d1$a$ CJKHOJ PJQJ ^J aJtH .. cyblFhe,gCJaJVOV ]FChar Char Char Char 5CJ OJPJaJ XOX =h Char Char Char Char!5CJ OJPJaJ       `Xmr & 8 ^ [ h p  x~Ne{'u CEFHIKLNOXYZ}~0000000000000000@0y00@0y00@0y00@0y00@0@0@0@0@0y00x0000000000000000000y0Xmr & 8 [ h p  x~e{' {00Z{00Y{0s0Z{00^{00{00@0@0@0@0@0{0 0 {0 0 {0 0 @0{0 0 {00@0{00^{00^{00%ӵy00$y00#y00^y00^y00^y00^y00^y00^y00^y00^{00^{00^{00^{00^{00^{0 0{00^{00^@0{0+01{020{020{0"0={00@0{00{0%06{0%06{0(02)\յ{0(01{020{020{020 ;;;>6 R02N57;?BCD*E#$%'()+,.5zAD(E*E&*-/(E "(36>!!8./@.0( B S ?GOPW %,;'67mKMq [ ] ^ f p  CCEEFFHIKLNOWZ[\fghijkz{|~WXlmq r  % & 7 8 ] ^ Z [ g h o p  wx}~MNdez{&'tu 9BCCEEFFHIKLNOW\fkz~ BCCEEFFHIKLNOZ\fkz|~ BCCEEFFHIKLNO~ I r-G(Vq`#R:^+= 4IIq20If <]sRN* -aXˈP 0^`0o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.((^(`o( \^`\hH) \^`\hH. P \P ^P `\hH. \ ^ `\hH) \ ^ `\hH. <\<^<`\hH. \^`\hH) \^`\hH. P0P^P`0o(0\^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\.0^`0o(0\^`\),\,^,`\. \ ^ `\.t"\t"^t"`\)$\$^$`\.%\%^%`\.`'\`'^`'`\))\)^)`\. ^`o( \^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\. t0t^t`0o( \^`\)\^`\.4\4^4`\. \ ^ `\)| \| ^| `\. \ ^ `\.\^`\)h\h^h`\. U0U^U`0o(0 \^`\hH) q\q^q`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) ] \] ^] `\hH. \^`\hH. \^`\hH) I\I^I`\hH.>^`>OJPJQJ^Jo(% \^`\OJ QJ o(n D\D^D`\OJ QJ o(u \^`\OJ QJ o(l \ ^ `\OJ QJ o(n 0 \0 ^0 `\OJ QJ o(u \ ^ `\OJ QJ o(l x\x^x`\OJ QJ o(n \^`\OJ QJ o(uXX^X`o( 8\8^8`\hH) \^`\hH. \^`\hH. $ \$ ^$ `\hH) \ ^ `\hH. l \l ^l `\hH. \^`\hH) \^`\hH. 20I^+=I #R:]sR 4IIq-G-a 0    TiHP    ZP    ^L    tH6    G    2Tf    ~{    P<    tED? d>grwEDZEDG'QT dd oy:EDEDwom>LEED0HEDG JEDWKED N? 6REDQTZ ddO[ED6eaEDd>gG'womlkR/>dP at -F"##JQ&*EQ+6C,t. 0D0q0y3I809>9.=&=d> ?-?G}?w@^BIB\N U;PZ(\ ` c,d f_lOo8qG^qNvQ wWwynz{/}Jp15c<=hMWJX H$>5Fnx)L58L8'G2Q49` ~KwQ_WhiMND^ 32*JC6z]FGj1P *rb3~m o>|o>|@hj PP0UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial/5 e[SO;[SOSimSun;5 N[_GB2312;ўSOSimHeiM%Times New RomanM Times New Roman?5 z Courier New;5 wiSO_GB23121NSeeO7& Verdana;Wingdings 1hpÆ3Ӧ,,ӆ, &, &-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[992qHX?JC2 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Usertj0     Oh+'0 8 D P \hpx$л񹲺͹ϢUser Normal.dottj28Microsoft Office Word@C@`n@ȝ{o@A&,՜.+,0 X`t| Microsoft& 9  !"#$%&'()*+,-./02345678:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnqRoot Entry F%y'sData 11Table9CJWordDocument<`SummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8gCompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q