ࡱ> DFC#` R+bjbjmm;<%^ ^ ^ 8 d $n.**"LLL'''$hB!'''''LL('LL'L -R^ |D>0nFgFF'''''''=d'''n''''   [l^VWDn@\ 2008t^?e^Oo`lQ_t^^bJT ^?e^RlQS ,gt^b/f9hnc 0-NNSNlqQTV?e^Oo`lQ_agO 0Bl 1ub@\6Rv2008t^^?e^Oo`lQ_t^^bJT0hQeSbi0?e^Oo`;NRlQ_`Q0?e^Oo`O3ulQ_`Q0?e^Oo`lQ_v6e9SQMQ`Q0V?e^Oo`lQ_3uL?e YTcwL?eɋ`Q0?e^Oo`lQ_]\OX[(Wv;NS9eۏ`Q0s\ gsQ`QbJTY N N0i N ]\OteSOcۏ`Q02007t^12gNeg b@\w cgq^?e^sQN?e^Oo`lQ_]\Ov~NrTBl '}[~T,g@\]\O[E |_~~0hT[[c Nb[_U\N?e^Oo`lQ_Ty]\O0 Te Setehv0feQzOo` cۏ?eRlQ_T?e^Oo`S]\O Oۏyf[0l;N0OlL?eTX:_?e^]\Of^ S_N}Yvb~0*b2008t^^ b@\?e^Oo`lQ_]\OЏLck8^0 N ^zePhQ]\O:g6R06R^ĉ`Q0:NNR[d}Y?e^Oo`lQ_]\O b@\^zN1uR{@\:N~0TY[ #N:NbXTv?e^Oo`lQ_]\O[\~ v^nx[NTL蕄vT~XT ^zN?e^Oo`]\OQ~SO|0 Te 6R[N 0[l^VWDn@\?e^Oo`lQ_cWS 0T 0[l^VWDn@\?e^Oo`lQ_vU_ 0 fnxN[e?e^Oo`lQ_v;`SOBl0cۏ:gg0Oo`lQ_vVT z^I{fnxNTagOo`fe~bv#NUSMOT#NN0fehTgTBlfnxN@\?e^Oo`lQ_3uRtv:gg0RtAm z0RteP S?e^Oo`lQ_Rt]\OvvcwbɋI{0  N =[T6R[vsQMWYce`Q0@\[ؚ^͑Ɖ?e^Oo`lQ_]\O Bl@\TLN?eV{6R[0gbL0vcwI{T*NsZWcOlL?e0ĉd\O Nn4Y N:N?e^Oo`lQ_]\OSb}YW@x0ĉN?e^Oo`lQ_3uvStTRt]\O 6R[Nb@\v?e^Oo`lQ_3uh0StVgbTRt~gJTwUS fnxNb@\?e^Oo`lQ_3uRtvAm z0ePI{ v^ZP}Y{vT~{6e]\O nxO3uRtv[hQ'`0_0Owc0sb@\?e^Oo`lQ_\*g[L6e90 V 0agO 0f[`N0[ O0W0cwg`Q0R:_ 0agO 0vf[`NN[ O Se O N~?e^T;N{ gsQeNTO|^y ~NhQ@\ N N``Ƌ _[r^L]brVhz?e^Oo`lQ_vt_0^?e^RlQS gsQNNNXT[@\TNRY[ T~XTۏLW OT~XTۏNekcc?e^Oo`lQ_]\OvwQSOBlTd\Oĉ z0TL#N[vsQOo`w[8h RlQ[%N @ ҿoo\O9o\o+hlLhiUCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hiUCJ OJPJaJ o(%hiUCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLh*OCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hpwCJ KHOJPJQJ^JaJ o(hpwCJ OJPJaJ o(h*OCJ OJPJaJ o(h!NCJ OJPJaJ o(%h!NCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+h!Nh!NCJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h!Nh!N5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(    4 ` j xzӻxeOeO+h'oh~5CJ KHOJPJQJ^JaJ .h'oh~5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hJCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hWCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLh~CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h~CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h~h~5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o( \^$*$,$.$2$$$$$$$$$$$$$$%(%ҿ҃ҙ҃ҙ҃ҙ҃ҙҙ҃ҙj-h hfE5CJ KHOJQJ\^JaJ o(U+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h'oCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hfLCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hWCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h'oh'o5CJ KHOJPJQJ^JaJ o("10Q/f;NRlQ_v?e^Oo` hQ(WQzlQ_ 20R͑v;NRlQ_Oo` TeǏb~0Bg_0^d05uƉI{lQqQZSOSeS^ONNS^ 0OeSNNb@\QzgT N} gsQ]lQ_v?e^Oo` _NSNǏQ N(W~T 06R?e^Oo`lQ_vU_ v^Ǐ@\7bQzۏLlQ_ OlQOg0 N0O3ulQ_?e^Oo`Rt`Q VWDn{t蕖ybSNO3ulQ_vOo`VSbW0W{v~g0bg0W(De00WblM00W N4lvKmI{Q[0 b@\2008t^^O3ulQ_Oo`40N vQ-N0WM|{t{|38N `S95%0Ww{|2N `S5%0 N2008t^[e`Qeg w b@\mSO3ulQ_?e^Oo`HTsQQ[Tb__USN0O3ulQ_Oo`peϑ\0eL?e YTɋ`QI{yrp0%B%D%H%%%%%%%%%%%%&&& &&&ѽѩp]JpJpJpJpJpJpp%htSCJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hjCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o(hjCJ OJPJaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o('h hfECJ KHOJQJ^JaJ o('h'o5CJ KHOJQJ\^JaJ o(-h hfE5CJ KHOJQJ\^JaJ o(-h h'o5CJ KHOJQJ\^JaJ o(&&&&&D&H&& '4'''''(((( (&(̸̯mWD%hQ UCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o('h hfECJ KHOJQJ^JaJ o(-h hfE5CJ KHOJQJ\^JaJ o(-h h5CJ KHOJQJ\^JaJ o(hfECJ PJo(hQ UCJ PJo(h*@*ӽn[n[%hr~qCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLh|CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h|CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h"v:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%hQ UCJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLhfECJ KHOJPJQJ^JaJ o((h|5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h|h|5CJ KHOJPJQJ^JaJ o())B*R***H+J+L+++++++++++++ &`#$gdr;$1$WD`a$gd|$1$WD`a$gd05~$1$WD`a$gd05~$1$WD`a$gdr~q@*B*P*Z****H+r+v+++++++++++++++++++++++++옂zvzvzvzvlflfblflWlfbvh2n0JmHnHuh2n h2n0Jjh2n0JUhh%jhh%U+hlLh"v:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h"v:CJ KHOJPJQJ^JaJ o(+hlLh|CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h|CJ KHOJPJQJ^JaJ o(.h|h|5CJ KHOJPJQJ^JaJ o(%h05~CJ KHOJPJQJ^JaJ o(!++++++$1$WD`a$gdr~q &`#$gdr;9 0182P:p X. A!4"#2$%S J@J fEcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh?@'`dfh3s !=> !"Q<5}43%J/L Oj .!Nr;?@ABERoot Entry FYRGData 1Table'FWordDocument;<SummaryInformation(3DocumentSummaryInformation8;CompObjm  FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q